Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Řízení financí v rámci rodinného rozpočtu

Autor práce: Posekaný, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Votava, Libor
Osoba oponující práci: Hamrová, Kateřina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Řízení financí v rámci rodinného rozpočtu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je za pomoci statistických dat prokázat vliv vnějších faktorů na chování spotřebitele a nastínit správnou cestu v rozhodování v souvislosti s rodinným rozpočtem. Obsahem práce je řešení problematiky řízení rodinných financí, finančního gramotnosti a chování rodin v souvislosti s běžnými finančními otázkami. Práce dále poukazuje zejména na význam finančního vzdělávání a vyzdvihuje důležitost finanční-ho plánování, tvorbu rodinného rozpočtu a potřebu všeobecného povědomí o světě financí.
Klíčová slova: rodinný rozpočet; osobní finance; hospodaření; finanční plánování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Řízení financí v rámci rodinného rozpočtu
Překlad názvu: Financial Management within the Family Budget
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is, by using statistical data to demonstrate the effect of external factors on consumer behavior and outline the correct path to reach decisions in the con-text of the family budget. The thesis includes the issue of controlling the family finances, financial literacy and behavior of families in relation to conventional financial issues. The work also draws particular attention to the importance of financial education and highlights the importance of financial planning, creating of family budget and the need for general awareness about world of finance.
Klíčová slova: economy; family budget; financial planning; personal finance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 05.09.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54628_xpost14.pdf [2,23 MB]
Oponentura48501_Hamrová.pdf [59,54 kB]
Hodnocení vedoucího54628_votaval.pdf [40,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54628/podrobnosti