Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Devizové intervence jako nekonvenční nástroj měnové politiky ČNB: Srovnání se zkušenostmi Swiss National Bank a Bank of Israel

Autor práce: Poláková, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vejmělek, Jan
Osoba oponující práci: Šíma, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Devizové intervence jako nekonvenční nástroj měnové politiky ČNB: Srovnání se zkušenostmi Swiss National Bank a Bank of Israel
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá využitím devizových intervencí jako nekonvenčního nástroje měnové politiky v režimu cílování inflace. Primárně je práce zaměřena na měnovou politiku České národní banky a devizové intervence prováděné od listopadu 2013, dále se pak věnuje intervencím prováděným Švýcarskou a Izraelskou národní bankou. Hlavním cílem práce je analýza zkušeností těchto centrálních bank s využitím devizových intervencí, popis jejich hlavních důvodů a cílů a zejména pak dopadů intervencí na ekonomiky daných zemí se zaměřením na inflaci, HDP a nezaměstnanost. V poslední části je pak provedeno zhodnocení úspěšnosti a vzájemné porovnání těchto intervenčních režimů.
Klíčová slova: devizové intervence; apreciace; měnová politika; depreciace; cílování inflace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Devizové intervence jako nekonvenční nástroj měnové politiky ČNB: Srovnání se zkušenostmi Swiss National Bank a Bank of Israel
Překlad názvu: Foreign-exchange interventions as an unconventional tool of monetary policy of the CNB: the Swiss National Bank and the Bank of Israel experience comparison
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the use of foreign-exchange interventions as an unconventional tool of monetary policy in inflation targeting regime. It is primary focused on monetary policy of the Czech National Bank and foreign-exchange interventions that have been executed since November 2013. Further, it is devoted to interventions executed by the Swiss National Bank and the Bank of Israel. The main aim is to analyse the experience of previously mentioned central banks with foreign-exchange interventions, to describe main reasons and goals, and especially impacts of interventions on economies of related countries while focusing on inflation, GDP and unemployment. The last part provides the evaluation of referred intervention regimes and their comparison.
Klíčová slova: appreciation; monetary policy; inflation targeting; foreign-exchange interventions; depreciation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2016
Datum podání práce: 23. 8. 2016
Datum obhajoby: 19.09.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56399_xpola20.pdf [2,33 MB]
Oponentura49284_xsimo09.pdf [238,99 kB]
Hodnocení vedoucího56399_xvejj900.pdf [38,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56399/podrobnosti