Komunitní přístupy k rozvoji obcí, měst a regionů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komunitní přístupy k rozvoji obcí, měst a regionů
Autor práce:
Plicková, Kamila
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Khendriche Trhlínová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Vochozková, Jacqueline
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Hlavním záměrem diplomové práce Komunitní přístupy k rozvoji obcí, měst a regionů je zhodnocení míry a kvality využívání komunitních a participativních přístupů k plánování rozvoje území v současném rozhodování na místní úrovni. První část práce se věnuje představení teoretických konceptů, jejichž reálné uplatnění je názorně popsáno na příkladech z praxe české i zahraniční. Komunitní metody nemají v prostředí České republiky nijak dlouhou tradici a právě přenos zkušeností ze západního světa nám umožňuje další rozvoj v této oblasti. Část druhá se blíže zaměřuje na participativní přístupy, známé a nejčastěji používané metody zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování, popisuje participační proces, jeho úskalí a rizikové body. Součástí práce je případová studie hodnotící přístup městské části Praha 10 k zapojování obyvatel, jeho dopady a důsledky.
Klíčová slova:
komunitní plánování; participace; komunitní přístupy; občané

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komunitní přístupy k rozvoji obcí, měst a regionů
Překlad názvu:
Community based approaches to development of municipalities
Autor práce:
Plicková, Kamila
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Khendriche Trhlínová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Vochozková, Jacqueline
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main aim of the thesis Community based approaches to development of municipalities is to evaluate the extent and quality of the use of community and participatory approaches to planning of development in the current decision-making at the local level. The first part focuses on the introduction of the theoretical concepts whose real application is shown on practical examples of Czech and foreign experience. Community methods do not have a long tradition in the Czech Republic and the transfer of the experience from the western world allows a further development in this area. The second part of the thesis is focused on participatory approaches in more detail, known and most commonly used methods of public involvement in planning and decision making, describes a participatory process, its troubles and problematical points. There is a case study included in the thesis focused on evaluation of the approach of the Prague 10 municipality to engage the population, its impact and consequences.
Klíčová slova:
community led development; community based approaches; participation; citizens

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 12. 2015
Datum podání práce:
31. 5. 2016
Datum obhajoby:
12.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55450_xplik00.pdf [2,87 MB]
Oponentura:
49193_xvocj00.pdf [100,72 kB]
Hodnocení vedoucího:
55450_trhlinz.pdf [404,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55450/podrobnosti