Marketingová a komunikační strategie pro streamovací službu Spotify

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingová a komunikační strategie pro streamovací službu Spotify
Autor práce:
Petlach, Radim
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Průša, Přemysl
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analýza marketingové a komunikační strategie hudební streamovací služby Spotify na českém trhu a následná formulace návrhů a doporučení za účelem vylepšení stávající strategie. Práce se skládá z části teoretické a praktické. V první části jsou s využitím odborné literatury vymezeny základní pojmy související s tématem diplomové práce, jako je marketing, marketingový mix či marketingová a komunikační strategie. V praktické části je čtenáři představena hudební streamovací služba Spotify včetně jejího marketingového, komunikačního mixu a analýzy konkurence. Praktickou část uzavírá výzkum trhu, který byl proveden formou dotazníkového šetření. Poznatky z tohoto primárního zdroje doplněné o zdroje sekundární, jsou základem pro formulaci souboru doporučení vedoucí k vylepšení stávající marketingové a komunikační strategie streamovací služby Spotify na českém trhu.
Klíčová slova:
Spotify; komunikační strategie; marketingová strategie; streamovací služba; výzkum trhu; komunikační mix; marketingový mix; SWOT analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingová a komunikační strategie pro streamovací službu Spotify
Překlad názvu:
Marketing and communication strategy of Spotify streaming service
Autor práce:
Petlach, Radim
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Průša, Přemysl
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The objective of this Masters`s Thesis is an analysis of marketing and communication strategy of Spotify, the music streaming service, and subsequent presentation of proposals and recommendation with the aim to improve existing strategy. The thesis consists of theoretical and practical part. In the theoretical part, basic terms such as marketing, marketing mix, marketing and communication strategy, are defined. In the practical part, streaming service Spotify, its marketing and communication mix and competitors analysis, are described. A substantial part of this thesis is own market research in a form of a survey. Findings and results derived from primary and secondary sources help the author to draw conclusions and provide recommendation for improvement of existing marketing and communication strategy of Spotify in the Czech Republic.
Klíčová slova:
marketing mix; marketing strategy; Spotify; market research; communication mix; communication strategy; SWOT analysis; streaming service

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 2. 2016
Datum podání práce:
15. 12. 2016
Datum obhajoby:
18.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56097_xpetr00.pdf [5,59 MB]
Oponentura:
49910_prusa.pdf [61,79 kB]
Hodnocení vedoucího:
56097_postler.pdf [64,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56097/podrobnosti