Vývoj konzumace médií u generací Y a Z

Autor práce: Kotálová, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Osoba oponující práci: Průša, Přemysl

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj konzumace médií u generací Y a Z
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vývojem konzumace médií u generací Y a Z. Vychází z aktuální problematiky, jejíž podstatou jsou shody a zároveň drobné odlišnosti v konzumaci médií u těchto generací. Cílem této práce je se na tyto shody a odlišnosti zaměřit, zanalyzovat je na základě dostupných dat a zároveň přinést pohled vlastní, a to prostřednictvím dotazníkového šetření. Získané informace mohou být nápomocny všem zainteresovaným skupinám zaměstnavatelům, marketérům apod. Práce obsahuje celkem pět kapitol, z nichž tři tvoří část teoretickou a dvě část praktickou. První kapitola představuje média v teoretické rovině, druhá vysvětluje podstatu vzniku jednotlivých generací a třetí uvádí principy tvorby dotazníku jako techniky sběru dat. Čtvrtá kapitola představuje některé poznatky o konzumaci médií u obou generací a pátá tyto informace pomocí hypotéz ověřuje v dotazníkovém šetření.
Klíčová slova: konzumace médií; generace Y; generace Z; Milleniálové; dotazníkové šetření

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj konzumace médií u generací Y a Z
Překlad názvu: The shift in media consumption among generations Y and Z
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This master thesis deals with the shift in media consumption among generations Y and Z. It is based on both similarity and small differences in media consumption among these generations as a current issue. The aim of this thesis is to focus on both similarity and small differences, to analyse them using the available data and to bring new information obtained by performing an own survey. This new information also can be a help to all stakeholders including employers, marketers etc. This thesis is divided into two parts. The theoretical part includes three chapters, the practical part includes two chapters. The first chapter presents media theoretically, the second chapter explains how each generation was formed a the third chapter presents a principle of making a questionnaire. The fourth chapter shows some interesting information about media consumption among generations Y and Z and these are verified in the questionnaire in the last chapter.
Klíčová slova: media consumption; generation Y; generation Z; Millenials; questionnaire

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2015
Datum podání práce: 3. 5. 2016
Datum obhajoby: 18.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce55373_xkote08.pdf [1,70 MB]
Veřejná příloha14490_xkote08.pdf [136,75 kB]
Oponentura50454_prusa.pdf [65,37 kB]
Hodnocení vedoucího55373_postler.pdf [66,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55373/podrobnosti