Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Obsahový marketing pro generování leadů v segmentu B2B vzdělávacích a poradenských služeb

Autor práce: Nykodýmová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Osoba oponující práci: Pospíchal, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Obsahový marketing pro generování leadů v segmentu B2B vzdělávacích a poradenských služeb
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je čtenáře seznámit s problematikou obsahového marketingu pro generování tzv. leadů, informací o potenciálních zákaznících, a zanalyzovat a navrhnout doporučení pro jeho uplatnění mezi subjekty v segmentu B2B vzdělávacích a poradenských služeb. Teoretická část práce diskutuje tři klíčové oblasti: specifika služeb a sektoru B2B, obsahový marketing a důvody jeho zapojení do marketingové strategie a problematiku generování leadů jako možnou metriku obsahového marketingu a obchodní nástroj. Praktická část zjišťuje přístup k problematice pohledem čtyř zástupců dodavatelů služeb a doplňuje jej úhlem pohledu jejich zprostředkovatele, společnosti IVITERA, která kolem svých mediálních, zejména internetových, projektů sdružuje jednu z největších B2B komunit v daném odvětví služeb na českém trhu. Výzkum byl realizován pomocí individuálních rozhovorů se zástupci všech pěti společností a doplněn analýzou sekundárních dat, leadů a klíčových slov poskytnutých zprostředkovatelem.
Klíčová slova: B2B; marketing služeb; lead; obsahový marketing; poradenství; business-to-business; vzdělávání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Obsahový marketing pro generování leadů v segmentu B2B vzdělávacích a poradenských služeb
Překlad názvu: Content Marketing for Lead Generation in B2B Educational and Consulting Services
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to acquaint the reader with the issue of content marketing for generating leads and information about potential customers, then to analyze and offer some recommendations for its further use among B2B suppliers of educational and consulting services. The theoretical part discusses three key topics: the specifics of the services and B2B sector; content marketing and the reasons for its inclusion in marketing strategy; and the issue of lead generation as a possible metric of content marketing and sales tool. The practical part of the thesis approaches this topic from the perspective of four representatives of service suppliers, complemented by a point of view of the mediate company IVITERA. This company brings together one of the largest B2B communities in the services sector on the Czech market within its (especially online) media projects. Research was conducted through individual interviews with representatives of all five companies and by an analysis of secondary data, leads and keywords provided by the mediate company.
Klíčová slova: consulting; lead; content marketing; education; B2B; business-to-business; marketing of services

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2016
Datum podání práce: 30. 11. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58002_xnykb01.pdf [3,03 MB]
Oponentura50143_Pospíchal.pdf [495,11 kB]
Hodnocení vedoucího58002_zamazal.pdf [384,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58002/podrobnosti