Marketingová situační analýza vybrané společnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingová situační analýza vybrané společnosti
Autor práce:
Doležal, Ondřej
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Svoboda, Petr
Osoba oponující práci:
Čejka, Pavel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem mé bakalářské práce je kvalitní zpracování marketingové situační analýzy vybrané energetické společnosti, konkrétně společnosti ČEZ, a.s. Vyhotovení analýzy společnosti umožní lépe plánovat své marketingové aktivity a obstát tak v konkurenčním prostředí. V teoretické části jsou rozebrány základní pojmy vztahující se k marketingu jako celku a dále teoretická východiska potřebná pro vyhotovení marketingové situační analýzy, kam spadá jak PEST analýza, Porterova analýza pěti sil, SWOT analýza, ale také marketingový mix. Tyto poznatky jsou poté aplikovány do praxe. Získané výsledky z jednotlivých analýz jsou posléze zformulovány do doporučení, které by měly společnosti pomoci úspěšně zvládat marketingové řízení.
Klíčová slova:
SWOT; Situační analýza; PEST; Energetika; Marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 5. 2015
Datum podání práce:
16. 12. 2016
Datum obhajoby:
26.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52928_xdolo06.pdf [2,26 MB]
Oponentura:
50691_xcejp900.pdf [745,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
52928_xsvop30.pdf [217,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52928/podrobnosti