Dopad regulace finančního zprostředkování na ochranu klientů

Autor práce: Zámečník, Petr
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Osoba oponující práci: Kislingerová, Eva; Rozsa, Zoltán

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dopad regulace finančního zprostředkování na ochranu klientů
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Finanční zprostředkování vlivem missellingu poškozuje spotřebitele. Práce se zabývá regulací finančního zprostředkování a vztahem mezi finančním zprostředkovatelem a jeho klientem. Hlavním cílem práce je analyzovat, jakým dopad může mít regulace provizí v rámci finančního zprostředkování. V práci je analyzována současná podoba právního zakotvení finančního zprostředkování v Evropské unii a České republice a vyúsťuje v analýzu dopadů návrhů regulace, které byly předmětem jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Dochází k závěru, že pokud by byly návrhy přijaty, nezlepší se kvalita ochrany spotřebitele, ale naopak může klienta poškodit, mimo jiné i proto, že se vztahuje také na rizikové pojistné. Z analýzy současné legislativy též vychází, že současná legislativní základna navíc dává dostatek prostředků k postihování finančního zprostředkování, které nerespektuje zájem klienta. K analýze vztahu finančního zprostředkovatele a klienta je vytvořen teoretický model na bázi teorie her.
Klíčová slova: finanční zprostředkování; finanční poradenství; finanční trh; ochrana spotřebitele; distribuce na finančním trhu; multilevel marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dopad regulace finančního zprostředkování na ochranu klientů
Překlad názvu: The impact of regulation on the protection of financial intermediary clients
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Financial intermediation due to misselling harms consumers. The work concerns to regulation of financial intermediaries and relation between financial intermediary and his or her client. The main objective is to analyze how the regulatory of commissions impact financial intermediation. The paper analyzes the current form of legal status of financial intermediation in the European Union and the Czech Republic and results in analyzing the impacts of regulatory proposals that was discussed in Chamber of Deputies Parliament of the Czech Republic. It concludes that if the proposals were accepted, it will not improve the quality of consumer protection, but even can cause damage to the client. The current legislative base moreover provides sufficient resources to prosecuting financial intermediation, which does not respect the client's interest. For analyzing the relation between financial intermediary and his or her client is developed theoretical model based on theory of games.
Klíčová slova: financial intermediary; financial advisory; financial market; distribution on financial market; multilevel marketing; consumer protection

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2010
Datum podání práce: 20. 12. 2015
Datum obhajoby: 27.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce27610_zamecnip.pdf [1,18 MB]
Oponentura51571_ekisl.pdf [275,57 kB]
Oponentura51572_Rozsa.pdf [334,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/27610/podrobnosti