Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Měření a řízení úrokového rizika

Autor práce: Tesařová, Žaneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Osoba oponující práci: Šedivý, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Měření a řízení úrokového rizika
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na základní oblasti řízení úrokového rizika. Banka je při své činnosti vystavena mnoha typům rizik přes tržní, úvěrové, operační a další. Je proto nutné na úrokové riziko pohlížet pouze jako na malou část složitého systému bankovních rizik a posuzovat ji ve vztahu k ostatním rizikům. Obsahem této práce je uvedení základní charakteristiky tržního rizika a navazující charakteristiky úrokového rizika doplněné o podrobnější vymezení regulatorní úpravy a kapitálových požadavků. Hlavní část je věnována metodám měření úrokového rizika, jako jsou gapová analýza, durační gapová analýza a metoda Value at Risk, a dále metodám řízení pomocí bilančních a mimobilančních technik využívajících finanční deriváty. V poslední části je provedena gapová analýza. Základním cílem je napsat logicky strukturovanou, komplexní a jednoduše pochopitelnou práci pro vytvoření jasné představy o úrokovém riziku.
Klíčová slova: deriváty; úrokové riziko; gapová analýza; řízení úrokového rizika; Value at Risk; durace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Měření a řízení úrokového rizika
Překlad názvu: Interest rate risk measurement and management
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis focuses on the most important parts of interest rate risk management. Banks are during their function exposed to many types of risks such as market, credit, operational and other risks. It is therefore necessary to look on interest rate risk as a tiny part of complicated system of bank risks and judge the interest rate risk in relation to the other risks. The thesis starts with the basics of market and interest rate risk. It also deals with the regulatory requirements. The main part is dedicated to methods of risk measurement such as maturity adjusted gap analysis, duration gap analysis and Value at Risk method, and methods of risk management such as on-balance sheet and off-balance sheet techniques using financial derivatives. Last part contains maturity adjusted gap analysis application. The main goal is to write logically structured, comprehensive and easily understandable piece of work to make clear idea about interest rate risk.
Klíčová slova: duration; derivatives; Value at Risk; gap analysis; interest rate risk management; interest rate risk

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2014
Datum podání práce: 25. 5. 2015
Datum obhajoby: 24.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce50002_xtesz00.pdf [1,25 MB]
Oponentura43734_xsedj30.pdf [141,46 kB]
Hodnocení vedoucího50002_blahova.pdf [137,33 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/50002/podrobnosti