Analýza vybraných personálních činností v Personální agentuře Českého Aeroholdingu, a.s.

Autor práce:
Jegrmanová, Romana
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Palíšková, Marcela
Osoba oponující práci:
Němec, Otakar

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vybraných personálních činností v Personální agentuře Českého Aeroholdingu, a.s.
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analýza vybraných personálních činností v Personální agentuře Českého Aeroholdingu, a. s. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zpracována na základě odborné literatury a vymezuje základní pojmy a teoretická východiska v procesu získávání a výběru zaměstnanců. V praktické části je představena společnost Český Aeroholding, a. s. společně s Personální agenturou. Poté je popsán proces zakázky agenturního zaměstnávání a pomocí metod provedena analýza získávání a výběru zaměstnanců. Základní metody pro zpracování praktické části jsou: rozhovor se specialistkou, interní dokumenty, internetové stránky společnosti a v neposlední řadě výstupy z dotazníkového šetření mezi současnými zaměstnanci Personální agentury. Na základě vyhodnocení metod byla navržena určitá doporučení vedoucí k vyšší kvalitě a efektivitě v procesu dočasného přidělování zaměstnanců.
Klíčová slova:
výběr; získávání; dočasné přidělení; agentura

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra personalistiky

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vybraných personálních činností v Personální agentuře Českého Aeroholdingu, a.s.
Překlad názvu:
Analysis of selected personnel activities in the Czech Aeroholding´s Personnel Agency
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyse selected personnel activities in the Czech Aeroholding. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is based on literature and it contains the definition of basic concepts and theoretical foundations in the process of employees recruitment and selection. Personnel agency are introduced in the practial part. Then, the process of agency employment contracts is described and methods of employees recruitment and selection are analyzed . The main points of the practical part are: an interview with a specialist, internal documents, the company's website and the questionnaire from current employees of personnel agency. Some recommendations leading to higher quality and efficiency in the process of temporary help.
Klíčová slova:
agency; selection; recruitment; temporary help

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Personnel Management

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 10. 2014

Datum podání práce:
10. 5. 2015

Datum obhajoby:
10.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50036_xjegr00.pdf [1,93 MB]

Oponentura:
43469_nemeco.pdf [428,08 kB]

Hodnocení vedoucího:
50036_paliskm.pdf [380,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50036/podrobnosti