Engagement pracujících studentů VŠE v zaměstnáních

Autor práce: Fischer, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci: Vojtíšek, Zdeněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Engagement pracujících studentů VŠE v zaměstnáních
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o novodobém tématu v oblasti managementu "Employee Engagement", neboli o angažovanosti zaměstnanců. Úkolem této práce je poskytnout detailní informace o Engagementu zaměstnanců počínaje definicí a historií tohoto pojmu, jeho důležitosti v organizaci, typech zaměstnanců z hlediska angažovanosti, o tom, jak lze angažovanost zvyšovat až po to, jaké jsou jednotlivé hnací síly angažovanosti. Cílem této práce je pomocí kvantitativního výzkumu skrze dotazníkového šetření nejprve potvrdit či vyvrátit hypotézu, že jsou na Vysoké škole ekonomické v Praze více angažovaní muži než ženy a poté rozebrat jednotlivé ročníky a fakulty VŠE v Praze a závislost angažovanosti na délce zaměstnání, pohlaví apod. Data byla zpracována na základě matematických a statistických metod a autor došel k závěru, že jsou studenti mužského pohlaví více angažovaní než ženy. Hlavním výsledkem této práce je také uvědomění si, že angažovanost zaměstnanců má kritický dopad na výkonost organizace a na její úspěch a nepečuje-li zaměstnavatel o své zaměstnance, může se to projevit ve vícero výkonnostních ukazatelích podniku. Na základě získaných poznatků autor navrhuje postup, jak angažovanost zvyšovat a celkové doporučení pro zaměstnavatele, chtějí-li dosáhnout lepších výsledků.
Klíčová slova: Angažovanost zaměsnanců; studenti na VŠE; výzkum ; Faktory angažovanosti; Gallup

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Engagement pracujících studentů VŠE v zaměstnáních
Překlad názvu: Employee Engagement of students of the University of Economics
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis discusses a new modern trend in management called Employee Engagement. The main task of this thesis is to provide detailed information about Employee Engagement starting with its definition and history of this concept, its importance in organization, main types of employees from the Engagement point of view, ways to improve Engagement and which drivers determine its level. Based on a questionnaire form, author is to confirm or disprove a hypothesis, in which male students of the University of Economics in Prague are more engaged than female students and eventually examine the level of engagement among particular grades, faculties etc. After the quantitative research through mathematical and statistical analysis it was discovered that men at the University of Economics in Prague are more engaged than women. Based on the research made, author also highlights the importance of Employee engagement and its impact on overall performance of organization and mentions how crucial is to take good care of our employees. Eventually, author suggests a procedure to increase Employee engagement and provides advice on reaching better results through Employee Engagement.
Klíčová slova: Engagement Drivers; Gallup; Students of the University of Economics; Research of employee engagement; Employee Engagement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 20.05.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce48517_xfism27.pdf [743,59 kB]
Oponentura42563_Vojtíšek.pdf [60,26 kB]
Hodnocení vedoucího48517_kheler.pdf [61,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/48517/podrobnosti