Business valuation of two companies within a specific industry: Valuation of Microsoft Corporation and Apple Inc.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business valuation of two companies within a specific industry: Valuation of Microsoft Corporation and Apple Inc.
Překlad názvu:
Business valuation of two companies within a specific industry: Valuation of Microsoft Corporation and Apple Inc. in the technology and consumer electronics industry.
Autor práce:
Gutiérrez Vargas, Daniela Patricia
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Čajka, Radek
Osoba oponující práci:
Taušer, Josef
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je odhadnout hodnoty společností Microsoft Corporation a Apple Inc. s využitím vhodných teoretických konceptů a oceňovacích metod. Cílem je rovněž srovnání a komparace dosažených výsledků. Práce poskytuje důkladný přehled o principech oceňování podniku a aplikovatelných oceňovacích metodách. Představuje robustní základnu pro kvalifikaci a výběr vhodných oceňovacích metod a jejich aplikace. Zkoumané podniky jsou analyzovány z hlediska finančního zdraví. Odhad hodnot analyzovaných podniků je proveden s přihlédnutím k definovaným předpokladům a za použití specifikovaného oceňovacího DCF modelu. Zároveň je provedena komparace odhadnutých vnitřních hodnot kmenových akcií analyzovaných společnosti s aktuálními tržními cenami.
Klíčová slova:
Oceňování podniku; DCF modely; Hodnota podniku

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 10. 2014
Datum podání práce:
30. 4. 2015
Datum obhajoby:
28.05.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49695_xgutv02.pdf [1,89 MB]
Oponentura:
42726_tauser.pdf [65,39 kB]
Hodnocení vedoucího:
49695_xcajr01.pdf [64,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49695/podrobnosti