Získávání a výběr zaměstnanců a členů orgánů a výborů České exportní banky, a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Získávání a výběr zaměstnanců a členů orgánů a výborů České exportní banky, a.s.
Autor práce:
Bartošíková, Andrea
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dvořáková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Kebrdlová, Vlasta
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Získávání a výběr zaměstnanců jsou jedním z procesů personálních činností ve společnosti. Správné nastavení tohoto procesu pomáhá společnosti nalézt kvalitního zaměstnance s potřebnými kvalifikačními a osobnostními předpoklady. Nastavení procesu vychází ze strategie společnosti, strategie řízení lidských zdrojů a strategie získávání a výběru zaměstnanců. Podpora vedení při jeho nastavení a následné správné aplikaci je významnou pomocí a motivací. Autorka v diplomové práci definuje nový proces získávání a výběru v konkrétní společnosti -- České exportní bance, a.s. -- s cílem jeho optimálního nastavení v rámci všech povinných požadavků a potřeb. Práce je zaměřena na získávání a výběr zaměstnanců, členů představenstva, členů dozorčí rady a členů výboru pro audit. Primárními vstupy při nastavení procesu byly interní materiály a zdroje a vlastní vstupy autorky práce, které nabízí a doporučují další možnosti a směry, kterými by se banka měla v rámci nového procesu získávání a výběru ubírat, aby získávala kvalitní zaměstnance na současném trhu práce. Sekundárními vstupy byly legislativní a regulatorní požadavky České republiky a Evropského orgánu pro bankovnictví, průzkum zaměřený na procesy náboru a získávání talentovaných zaměstnanců v rámci Spojeného království (UK) a průzkum zaměřený na procesy náboru a benefitní systémy v bankách České republiky.
Klíčová slova:
zaměstnanci; fit & proper; kvalifikační požadavky; banka; získávání a výběr zaměstnanců; lidské zdroje

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Získávání a výběr zaměstnanců a členů orgánů a výborů České exportní banky, a.s.
Překlad názvu:
Recruitment and Selection of Employees, Board Members and Committees in Czech Export Bank
Autor práce:
Bartošíková, Andrea
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Dvořáková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Kebrdlová, Vlasta
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Recruitment and selection of employees are one of the all human resources activities in the company. The correct setting of this process helps company to find high -- quality employee who have necessary qualification and personal requirements. The process setting is based on the company strategy, human resources strategy and recruitment and selection strategy. Management support is a great help and motivation during the process setting and its correct application. The author of this thesis defines the new process of recruitment and selection in a particular company -- Czech Export Bank -- in order to set optimal process in all the mandatory requirements and needs. The thesis is focused on the recruitment and selection of employees, Board of Directors, Supervisory Board and Audit Committee. The primary inputs to the process of setting were the internal materials and resources and the author's own inputs that offer and recommend other options and directions which the bank would have accept to recruit qualified employees in the current labour market. The secondary inputs were legislative and regulatory requirements of the Czech republic and the European Banking Authority, the survey focused on the recruitment and selection process and acquiring talented employees within the United Kingdom (UK) and the survey focused on the recruitment and selection process and benefit system in banks of the Czech republic.
Klíčová slova:
employess; fit & proper; qualification requirements; bank; recruitment and selection of employees; human resources

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 2. 2014
Datum podání práce:
20. 8. 2014
Datum obhajoby:
16.09.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47473_xbara16.pdf [1,15 MB]
Veřejná příloha:
10444_xbara16.pdf [287,31 kB]
Oponentura:
39252_Kebrdlová.pdf [113,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
47473_zdvorak.pdf [48,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47473/podrobnosti