Přínosy a rizika zavedení eura a jeho vliv na obchodní bilanci

Autor práce: Maříková, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěpánek, Pavel
Osoba oponující práci: Nováček, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přínosy a rizika zavedení eura a jeho vliv na obchodní bilanci
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zaměřuje na vývoj zahraničního obchodu eurozóny od zavedení společné měny do roku 2006. Je přitom hodnocen vývoj jak vnějšího, tak i vnitřního exportu a importu členských států. V práci jsou nejprve zhodnocena teoretická východiska shrnující základní poznatky o Teorii optimálních měnových zón R. A. Mundella, obohacené o příspěvky Ronalda I. McKinnona a Petera B. Kenena. Zmíněna je i teorie endogenity optimálních měnových zón. Druhá část práce je věnována shrnutí hlavních přínosů, nákladů a potencionálních hrozeb vyplývajících z členství v měnové unii. Poslední část práce se pak věnuje již samotnému exportu a importu eurozóny. Nejprve je zhodnoceno postavení eurozóny na světových trzích, poté je zachycen vývoj jejího vnějšího obchodu. Zde je zvláštní kapitola věnována obchodním partnerům eurozóny a produktové struktuře jejího obchodu. Poslední kapitola celé práce se zaměřuje na vývoj vnitřního obchodu eurozóny. V práci jsou též uvedeny závěry několika analýz zkoumajících vliv členství v měnové unii na zahraniční obchod členských států. Přínosy jsou hodnoceny jak pro eurozónu jako celek, tak i pro jednotlivé členské státy.
Klíčová slova: eurozóna; vnější obchod; vnitřní obchod; přínosy členství v měnové unii; náklady členství v měnové unii; Teorie optimálních měnových zón

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přínosy a rizika zavedení eura a jeho vliv na obchodní bilanci
Překlad názvu: Strengths and Weaknesses of the Euro for Trade Balance
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Práce se zaměřuje na vývoj zahraničního obchodu eurozóny od zavedení společné měny do roku 2006. Je přitom hodnocen vývoj jak vnějšího, tak i vnitřního exportu a importu členských států. V práci jsou nejprve zhodnocena teoretická východiska shrnující základní poznatky o Teorii optimálních měnových zón R. A. Mundella, obohacené o příspěvky Ronalda I. McKinnona a Petera B. Kenena. Zmíněna je i teorie endogenity optimálních měnových zón. Druhá část práce je věnována shrnutí hlavních přínosů, nákladů a potencionálních hrozeb vyplývajících z členství v měnové unii. Poslední část práce se pak věnuje již samotnému exportu a importu eurozóny. Nejprve je zhodnoceno postavení eurozóny na světových trzích, poté je zachycen vývoj jejího vnějšího obchodu. Zde je zvláštní kapitola věnována obchodním partnerům eurozóny a produktové struktuře jejího obchodu. Poslední kapitola celé práce se zaměřuje na vývoj vnitřního obchodu eurozóny. V práci jsou též uvedeny závěry několika analýz zkoumajících vliv členství v měnové unii na zahraniční obchod členských států. Přínosy jsou hodnoceny jak pro eurozónu jako celek, tak i pro jednotlivé členské státy.
Klíčová slova: eurozóna; vnější obchod; vnitřní obchod; přínosy členství v měnové unii; náklady členství v měnové unii; Teorie optimálních měnových zón

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 5. 2008
Datum podání práce: 8. 5. 2008
Datum obhajoby: 21.05.2008
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce8844_xmare07.pdf [601,00 kB]
Oponentura5776_Nováček.pdf [170,49 kB]
Hodnocení vedoucího8844_step01.pdf [168,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/8844/podrobnosti