Nová metoda vícekriteriálního hodnocení variant

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nová metoda vícekriteriálního hodnocení variant
Autor práce:
Paříková, Adéla
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Fiala, Petr
Osoba oponující práci:
Sekničková, Jana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
V této práci představím jednu z nových metod teorie rozhodování. Jedná se o diskrétní metodu řadící se do skupiny metod minimalizujících vzdálenost od ideální varianty. Nový algoritmus nabízí hodnocení variant nejen podle důležitosti hodnot kritérií ale i podle důležitosti rozdílu mezi jednotlivými hodnocenými variantami. Postup pracuje na základě generování všech hypotetických variant, které lze vytvořit kombinacemi hodnot jednotlivých kritérií pro všechny alternativy. Bude vám také nabídnuta modifikace této metody, která sice zjednodušuje původní postup, ale na druhou stranu bude využitelná v praktických aplikacích. V rámci tvorby této práce byla vytvořena softwarová aplikace, která tuto metodu využívá.
Klíčová slova:
nová metoda; vícekriteriální hodnocení variant; diskrétní modely; teorie rozhodování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nová metoda vícekriteriálního hodnocení variant
Překlad názvu:
New method of multi-criteria assessment analysis
Autor práce:
Paříková, Adéla
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Fiala, Petr
Osoba oponující práci:
Sekničková, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
In this paper I will introduce one of new methods in the field of decision making theory. It is a discrete method from the group of methods, which minimize the distance from the ideal alternative. The new algorithm not only offers an assessment of the alternatives by the importance of the criteria values, but also by the importance of the difference between the evaluated options. The procedure works by generating all hypothetical variants that are created from combinations of the criteria values for all alternatives. You will also be offered a modification of this method. Though the new method simplifies the original procedure, on the other hand it can be used in practical applications. During writing this paper, there was a software application created, which uses this method to calculate decision problems.
Klíčová slova:
new method; multi-criteria evaluation; discrete models; decision making theory

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2012
Datum podání práce:
13. 5. 2013
Datum obhajoby:
25.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
38841_xpara08.pdf [1,70 MB]
Veřejná příloha:
8650_xpara08.rar [23,56 MB]
Oponentura:
33289_kalcevov.pdf [187,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
38841_pfiala.pdf [172,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/38841/podrobnosti