Motivace a spokojenost u středně zdravotnického personálu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Motivace a spokojenost u středně zdravotnického personálu
Autor práce:
Veselková, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Franková, Emilie
Osoba oponující práci:
Půbalová, Kateřina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá motivací a spokojeností u středně zdravotnického personálu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části dochází k vysvětlení teoretických východisek, zejména motivace, pracovní motivace, vybraných teorií pracovní motivace a pracovní spokojenosti. Na základě poznatků z teorie je zpracována praktická část. Hlavním cílem praktické části je analýza celkové motivace a spokojenosti u středně zdravotnického personálu v pražské fakultní nemocnici. Motivace a spokojenost jsou zjišťovány pomocí dotazníků. V závěru práce dochází k vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření a stanovených cílů, k ověření správnosti hypotéz a k navržení opatření pro zlepšení spokojenosti u nelékařských profesí ve zdravotnictví.
Klíčová slova:
Výzkum; Zdravotnictví; Nelékařský personál; Povolání; Nespokojenost; Spokojenost; Motivace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra psychologie a sociologie řízení
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Motivace a spokojenost u středně zdravotnického personálu
Překlad názvu:
Motivation and job satisfaction of non - medical staff
Autor práce:
Veselková, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Franková, Emilie
Osoba oponující práci:
Půbalová, Kateřina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor's thesis deals with the motivation and job satisfaction of non - medical staff in healthcare. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part explains the theoretical bases, especially motivation, work motivation, selected theories of motivation and job satisfaction. On the basis of theoretical knowledge is written up the practical part. The main aim of this thesis is the analysis of motivation and job satisfaction of non - medical staff in Prague university hospital. Motivation and job satisfaction are researched by questionnaires. Finally the thesis consists of an evaluation of results questionnaires, assessment the stated aims, verification of the correctness of hypotheses and proposals of measures for improvement satisfaction of non - medical staff in healthcare.
Klíčová slova:
Research; Healthcare; Non - medical staff; Profession; Dissatisfaction; Satisfaction; Motivation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 11. 2012
Datum podání práce:
31. 5. 2013
Datum obhajoby:
27.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40249_xvesv17.pdf [985,03 kB]
Oponentura:
33490_xmudk01.pdf [427,08 kB]
Hodnocení vedoucího:
40249_frankova.pdf [512,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40249/podrobnosti