Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Mapování ICT procesů na světové standardy jako podklad pro optimalizaci procesů

Autor práce: Nekula, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Osoba oponující práci: Bruckner, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mapování ICT procesů na světové standardy jako podklad pro optimalizaci procesů
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou mapování ICT procesů na světové standardy za účelem vytvoření podkladu pro jejich optimalizaci. Cílem práce je řešit tuto problematiku komplexně z teoretického i praktického hlediska. V rámci práce je provedena rešerše dostupných zdrojů na téma mapování procesů a charakteristika vybraných standardů pro řízení ICT procesů a jejich referenčních procesních modelů. Rovněž jsou popsány nejdůležitější podpůrné disciplíny využité při mapování procesů. V další části je vytvořen návrh kompletního teoretického postupu pro realizaci mapování procesů. Jeho etapy jsou zasazeny do cyklu PDCA s možností opakování pro dosažení kontinuálního zlepšování. Detailně jsou popsány všechny dílčí aktivity navrženého postupu. Zvláštní zřetel je brán na postup výběru standardů pro mapování, stanovení cílů mapování a zohlednění podnikového prostředí. Následně je provedeno skutečné mapování ICT procesů na světové standardy v podnikové praxi, čímž dochází k ověření navržených postupů. Realizace probíhá v popsaném podniku s využitím standardů COBIT 5 a ISO/IEC 20000. Součástí praktické realizace je detailní vyhodnocení výsledků mapování s pomocí připravených šablon. V závěrečné části práce je provedeno vyhodnocení získaných poznatků z realizace mapování a je definován soubor námětů pro možné využití výsledků mapování v praxi. Práce tak poskytuje komplexní návod k realizaci mapování ICT procesů na světové standardy jako podklad pro jejich optimalizaci. Významným přínosem je ověření postupu v podnikové praxi i její celkové zaměření na praktickou využitelnost dosažených výstupů. Výsledný dokument mohou využít jak profesionálové z oblasti ICT pro realizaci jejich vlastního mapování procesů, tak čtenáři z akademické sféry pro další výzkum v této oblasti.
Klíčová slova: procesy ICT; ISO/IEC 20000; optimalizace procesů; ICT standardy; mapování procesů; ITIL 2011; COBIT 5

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mapování ICT procesů na světové standardy jako podklad pro optimalizaci procesů
Překlad názvu: Mapping of ICT processes towards global standards as a basis for process optimization
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with an interesting issue of mapping the ICT processes toward global standards in order to create a basis for process optimization. The author aims to research this subject in its complex range from both theoretical and practical points of view. Theoretical background of the final thesis initiates with a thorough research of all available resources on the topic of the process mapping and description of selected global standards for ICT process management together with their process models. Subsequently the most crucial supporting disciplines used for process mapping are also described. In the following section, the author provides a full description of process mapping proposal, the phases of which correspond with a PDCA lifecycle, all the above mentioned facilitating to enable a long-term continual process improvement. The whole process is being described in details, taking a closer look at each individual activity. Special consideration is taken to the procedure of selection of standards and goals for mapping and reflecting business environment. Practical part of author's thesis covers actual mapping in a selected company as to provide confirmation and verification of the proposed procedure. The field mapping in the company is performed using COBIT 5 and ISO/IEC 20000 standards. The mapping results are then evaluated and reached outcomes are displayed by using the prepared templates. Author's conclusion covers a range of gained knowledge from the implementation of mapping. Finally a set of proposals for using the mapping results in practice is provided. The thesis provides a comprehensive guide to the implementation of mapping of ICT processes towards global standards as a basis for process optimization. A significant benefit is the verification of theoretical procedure in a real business environment and its overall focus on practical applicability. The document may be used by both ICT professionals for their own mapping projects or by the members of academia for further research in the given field.
Klíčová slova: ISO/IEC 20000; process optimization; ITIL 2011; COBIT 5; ICT standards; process mapping; ICT processes

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2016
Datum podání práce: 4. 5. 2017
Datum obhajoby: 26.05.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58151_xnekp02.pdf [3,03 MB]
Veřejná příloha15030_xnekp02.xlsx [117,37 kB]
Veřejná příloha15031_xnekp02.xlsx [32,89 kB]
Oponentura51265_bruckner.pdf [373,03 kB]
Hodnocení vedoucího58151_chlapek.pdf [44,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58151/podrobnosti