Využití certifikace Fair trade a Direct trade v marketingové strategii českých pražíren kávy a kaváren

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití certifikace Fair trade a Direct trade v marketingové strategii českých pražíren kávy a kaváren
Autor práce:
Bočková, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kvítková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Daňková, Zdeňka
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová se věnuje stavu na trhu výběrové kávy v České republice, přičemž se zaměřuje na postavení největších pražíren kávy a kaváren na tomto trhu a jejich marketingové strategie. Součástí práce je analýza těchto marketingových strategií se zaměřením na přístup těchto subjektů k Fair trade a Direct trade obchodním praktikám. Teoretická i praktická část práce přináší poznatky z českého trhu výběrové kávy, vysvětluje také pozadí jeho současného rychlého rozvoje a význam alternativních obchodních praktik. Na základě výstupů z dotazníkového šetření je vyvozen přístup konzumentů kávy k hodnotám, které výběrová káva představuje, což jsou jednak samotné certifikace a jejich etický význam, ale také lokálnost pražení a tím pádem dostupnost čerstvého a kvalitního produktu.
Klíčová slova:
Fair trade; výběrová káva; pražírny; Direct trade

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití certifikace Fair trade a Direct trade v marketingové strategii českých pražíren kávy a kaváren
Překlad názvu:
Fair trade and Direct trade certification in marketing strategies of Czech coffee roasters and cafes
Autor práce:
Bočková, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Kvítková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Daňková, Zdeňka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on the state of specialty coffee market in the Czech Republic, while concentrating on the position of the biggest coffee roasters and cafes on this market and their marketing strategies. Analysis of these marketing strategies is part of this thesis, with focus on approach of these roasters to Fair trade and Direct trade. Theoretical as well as practical part of this thesis presents findings from the Czech specialty coffee market, explains background of its fast development and the significance of alternative trade practices. The approach of coffee consumers to values presented by specialty coffee has been evaluated through a questionnaire survey. These values include certifications themselves and their ethical significance, as well as locality of roasting and therefore also accessibility of fresh and high quality product.
Klíčová slova:
roasters; specialty coffee; Direct trade; Fair trade

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 9. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
29.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58728_xbocp00.pdf [1,67 MB]
Oponentura:
53462_Daňková.pdf [60,89 kB]
Hodnocení vedoucího:
58728_lechnyro.pdf [61,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58728/podrobnosti