Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Nezaměstnanost mladých lidí v Evropské unii se zaměřením na Českou republiku

Autor práce: Průchová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Osoba oponující práci: Procházková Ilinitchi, Cristina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nezaměstnanost mladých lidí v Evropské unii se zaměřením na Českou republiku
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Má práce se zaměřuje na problematiku nezaměstnanosti mladých lidí v Evropské unii, přičemž největší důraz je kladen na Českou republiku. Hlavním cílem mé práce je zhodnotit a navrhnout vhodná opatření, která by přispěla ke snížení míry nezaměstnanosti mladých lidí v České republice. Nejdůležitější metody využívané v mé práci jsou vědecký popis a indukce. Hojně jsem využívala také statistická data, která jsou vázána jak k českému, tak k evropskému trhu práce. Bakalářská práce je členěna do třech kapitol, přičemž první z nich je věnována úvodu do problematiky a specifikům rizikových skupin ohrožených nezaměstnaností. Druhá kapitola se zabývá nezaměstnaností mladých lidí v Evropské unii, příčiny a dopady nezaměstnanosti a vývojem v členských státech. Poslední kapitola je primárně zaměřena na nezaměstnanost mladých lidí v České republice, její vývoj a opatření proti nezaměstnanosti. V závěru práce konstatuji, že opatření zaváděná jak Evropskou unií, tak Českou republikou mají na situaci mladých lidí na trhu práce v Česku kladný vliv. Nelze však s jistotou říci, která opatření jsou nejpřínosnější, neboť vždy záleží také na vnějších vlivech a celkovém stavu ekonomiky. Avšak celkově jsem vyhodnotila jako přínosná ta opatření, která přispívají k rozvoji osobnosti a dovedností a k využití potenciálu mladých lidí. Toho může být dosaženo především pomocí vzdělávacích kurzů, poradenství, či formou stáží a odborných praxí. Jako doporučení do budoucna uvádím prohlubování současných snah o podporu skupin lidí, které jsou na trhu práce znevýhodněny, přičemž se zaměřit především na vzdělávání, poskytování pracovních zkušeností a zvyšování kvalifikace.
Klíčová slova: Evropská unie; Trh práce; Česká republika; Mladí lidé; Nezaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nezaměstnanost mladých lidí v Evropské unii se zaměřením na Českou republiku
Překlad názvu: The Youth Unemployment in the European Union with Focus on the Czech Republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis is focused on the issue of youth unemployment in the European Union, with the greatest emphasis on the Czech Republic. The main objective of my thesis is to evaluate and recommend suitable practices that would contribute to cut down the youth unemployment rate in the Czech Republic. The most important methods I used in my thesis are scientific description and induction. I have also used a lot of statistical data that is tied to both the Czech and the European labour market. The bachelor thesis is divided into three chapters, the first of which is devoted to the introduction of the issue and specifics of the groups of people endangered with unemployment. The second chapter deals with the unemployment of young people in the European Union, the causes and effects of unemployment and development in the Member States. The last chapter focuses primarily on the unemployment among young people in the Czech Republic, its development and practices against unemployment. In conclusion, I evaluate that the practices implemented by both the European Union and the Czech Republic have a positive impact on the situation of young people on the labour market in the Czech Republic. However, it is not possible to say with certainty which practices are the most beneficial, since it also depends on external influences and the overall state of the economy. Overall, however, I have evaluated as beneficial those practices that contribute to the development of young people personalities, skills and their potentials. This can be achieved mainly through training courses, counselling, and providing of internships and professional practices. As a recommendation to the future, I am suggesting to keep deepening the current efforts to support groups of people who are disadvantaged on the labour market, while focusing particularly on education, work experience and skills improvement.
Klíčová slova: Labour market; Young people; Unemployment; Czech Republic; European Union

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 5. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 02.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57772_prum00.pdf [709,98 kB]
Oponentura52363_xilic01.pdf [63,45 kB]
Hodnocení vedoucího57772_bic.pdf [63,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57772/podrobnosti