Kvalitativní studie tvorby strategie ve sportovní organizaci

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kvalitativní studie tvorby strategie ve sportovní organizaci
Autor práce:
Máchová, Marcela
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Tripes, Stanislav
Osoba oponující práci:
Král, Pavel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Úspěch každé organizace je založen na dobré strategii. Co je však potřeba k tvorbě dobré strategie a zdali je tato teorie platná i ve sportovním prostředí, tím se zabývám ve své diplomové práci. Konkrétně se zde zabývám tvorbou strategie ve sportovním oddílu Won-hyo Třeboň a tím, jak jeho vedení pracuje v rámci celého strategického plánovacího cyklu. Cílem diplomové práce je zjistit, jakým způsobem vedení oddílu k tvorbě strategie přistupuje. Zda tvorbu strategie považuje za důležitou. Jak případně přistupuje k jednotlivým fázím strategického plánovacího cyklu a jak se tato skutečnost odráží na výkonu oddílu. Provedený výzkum je kvalitativní povahy a je tedy převážně založen na rozhovorech se členy oddílu, kteří se účastní tvorby strategie. Výzkum je dále doplněn dotazníkovým šetřením a zúčastněným pozorováním, z důvodu zvýšení jeho validity. Výsledkem práce je zjištění, že vedení oddílu považuje strategii za důležitou, nicméně při její tvorbě nepostupuje v souladu s teoretickými východisky, vyplývající z rešerše a syntézy odborné literatury týkající se strategie a strategického plánovacího cyklu. Tato skutečnost, na závěr otevírá prostor pro případná doporučení ohledně zlepšení efektivnosti tvorby strategie v daném sportovním oddílu.
Klíčová slova:
Strategie; Kvalitativní výzkum; Sportovní organizace; Strategické plánování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kvalitativní studie tvorby strategie ve sportovní organizaci
Překlad názvu:
A Qualitative Study of Strategy Creation in a Sports Organization
Autor práce:
Máchová, Marcela
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Tripes, Stanislav
Osoba oponující práci:
Král, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The success of each organization is based on a good strategy. In my master´s thesis I deal with the topic of what is needed to create a good strategy and whether this theory is valid even in the sports environment. In particular, I deal with the creation of the strategy in the Won-hyo Třeboň sports club and how it's management works throughout the strategic planning cycle. The aim of the thesis is to find out how is the management of the club approaching the strategy. If they consider the strategy important. Eventually how do they approach each stage of the strategic planning cycle and how does this reflect the club's outputs? The research has a qualitative essence and is mainly based on interviews with the members of the club who are involved in the strategy creation. I have participated in this research. The result of the thesis is that the management considers the strategy to be important but does not proceed in accordance with the theoretical bases resulting from the research and synthesis of the strategy and strategic planning cycle literature. This fact at the end opens the space for possible recommendations for improving the effectiveness of the strategy in a given sports club.
Klíčová slova:
Sports organization; Quality research; Strategic planning; Strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 4. 2015
Datum podání práce:
30. 4. 2016
Datum obhajoby:
02.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52580_xmacm81.pdf [1,92 MB]
Oponentura:
52377_kralpa.pdf [416,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
52580_xtris00.pdf [85,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52580/podrobnosti