Assessment centrum

Autor práce: Kapešová, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Řepová, Helena
Osoba oponující práci: Trachta, Václav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Assessment centrum
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je představit metodu assessment centra jako moderní nástroj výběrového řízení. V práci jsou zpracovány materiály na teoretické úrovni, které jsou podkladem pro ověření důležitosti hodnocení lidských zdrojů organizace. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny specifika metody assessment centra. V praktické části je navržena nová forma assessment centra na konkrétní pracovní pozici, jsou zde aplikovány poznatky z teorie. Výstupem praktické části je její zhodnocení odborníkem.
Klíčová slova: uchazeči; asessment centrum; modelové situace; hodnocení; kompetence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Assessment centrum
Překlad názvu: Assessment center
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to introduce the evaluation assessment center method as a modern tender tool. At the theoretical level, materials are elaborated, which are the basis for verifying the importance of human resources evaluation of the organization. In the theoretical part, the specifics of the assessment center method are described and explained. In the practical part, a new form of assessment center is proposed for a particular job position. Here are applied theoretical knowledge. The output of the practical part is its evaluation by an expert.
Klíčová slova: applicants; model situations; competence; assessment center; evaluation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 1. 2017
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 31.05.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60422_kapa01.pdf [1,62 MB]
Oponentura51983_xtrav08.pdf [177,45 kB]
Hodnocení vedoucího60422_xreph02.pdf [198,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60422/podrobnosti