Porovnanie vývoja miery nezamestnanosti v Českej republike a Slovenskej Republike

Autor práce: Rimská, Miroslava
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavelka, Tomáš
Osoba oponující práci: Adámek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Porovnanie vývoja miery nezamestnanosti v Českej republike a Slovenskej Republike
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Bakalárska práca porovnáva mieru nezamestnanosti v Českej republike a Slovenskej republike v rokoch 2007 - 2016. Práca analyzuje jednak celkovú mieru nezamestnanosti, dlhodobú mieru nezamestnanosti, ale taktiež miery nezamestnanosti podľa vybraných skupín obyvateľstva, či už podľa veku, pohlavia, alebo vzdelania. Následne sa zaoberá príčinami vývoja a faktormi, ktoré najviac ovplyvnili pozorovaný jav, či už v pozitívnom alebo negatívnom smere. Teoretická časť sa zaoberá základnými pojmami z teórie nezamestnanosti, rozoberá jej rôzne podoby a zároveň popisuje následky či už krátkodobej, alebo dlhodobej nezamestnanosti. Taktiež obsahuje vysvetlenie používaných metodík v jednotlivých krajinách. Praktická časť je zameraná na hlavný cieľ, teda samotné porovnanie mier nezamestnanosti aj prostredníctvom grafov a tabuliek a popísanie príčin vývoja .
Klíčová slova: nezamestnanosť; miera nezamestnanosti; trh práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Porovnanie vývoja miery nezamestnanosti v Českej republike a Slovenskej Republike
Překlad názvu: Comparison of the unemployment rate in the Czech Republic and the Slovak Republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The goal of this Bachelor thesis is the comparison of the unemployment rate in Czech Republic and Slovak republic between 2007 and 2016. The paper will compare the overall rate of unemployment, long term unemployment rate but also unemployment rate according to the certain groups of populations based on age, gender and education. Moreover, the reasons behind the evolution of the situation and factors which influenced the observed phenomenon the most will be discussed from both positive and negative perspectives. The theoretical part deals with the basic terms from the theory of unemployment, analyses its various forms and describes the consequences of short term or long term unemployment. Furthermore, it contains an explanation of various methods used in the both countries. The practical part focuses on the main goal which is the comparison of the unemployment rates itself through graphs and charts and description of the factors which influenced the unemployment rate.
Klíčová slova: unemployment rate ; unemployment; labor market

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2016
Datum podání práce: 12. 5. 2017
Datum obhajoby: 23.05.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60977_rimm00.pdf [2,23 MB]
Oponentura51965_adamek.pdf [432,66 kB]
Hodnocení vedoucího60977_pavelkat.pdf [393,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60977/podrobnosti