Analýza současných trendů ve výuce programování

Autor práce: Hrách, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Osoba oponující práci: Pavlíčková, Jarmila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza současných trendů ve výuce programování
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je zmapování trendů v programování a jejich využití ve výuce. Tohoto cíle je dosaženo analýzou trendů vývoje programování jak v přítomnosti, tak s výhledem do blízké budoucnosti, následnými rozhovory s odborníky zodpovědnými za výuku programování na českých školách. Další částí práce je rozbor metodik výuky pro-gramování s bližším zaměřením na metodiku Architecture First, jejíž tvůrcem je vedoucí této práce pan inženýr Pecinovský. Na základě provedených průzkumů byla zjištěná data okomentována, popsány různé pro-blémy výuky programování a navrhnuta řešení, jak vést výuku studentů, jak implementovat trendy do výuky a tím zjednodušit pochopení látky ze strany studenta. Hlavním přínosem práce je tedy soubor doporučení pro výuku programování se zaměřením na úvodní kurzy.
Klíčová slova: výuka programování; trendy; OOP; metodiky výuky; Architecture First; vzdělávání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza současných trendů ve výuce programování
Překlad názvu: Analysis of current trends in programming teaching
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this Bachelor´s thesis is to map trends in programming and their use in educati-on. This objective is achieved by analysing trends in programming in the present as well as predictions for the near future and by subsequent interviews with experts that teach pro-gramming in Czech schools. The next part of the thesis analyses methodologies for teaching programming. In more detail, it focuses on the methodology called Architecture First cre-ated by the supervisor of this thesis Ing. Pecinovský. Based on the conducted survey, the obtained data were discussed and various problems related to teaching programming were described. Furthermore, the thesis offers solutions to teaching students and implementing trends in education that could make learning easier for students. Therefore the main contribution of this thesis is a set of recommendations for teaching programming with emphasis on introductory courses.
Klíčová slova: teaching of programming; OOP; methodologies of education; education; Architecture First; trends

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 7. 2016
Datum podání práce: 3. 5. 2017
Datum obhajoby: 15.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58182_xhral14.pdf [1,87 MB]
Veřejná příloha15769_xhral14.pdf [102,58 kB]
Oponentura51404_pavjar.pdf [187,80 kB]
Hodnocení vedoucího58182_pecinovr.pdf [448,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58182/podrobnosti