Analýza hospodářské recese 2014 v Ruské federaci

Autor práce: Sergeev, Vladimir
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Soukup, Jindřich
Osoba oponující práci: Kulbakov, Nikolay

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza hospodářské recese 2014 v Ruské federaci
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je analyzování nejvýznamnějších položek spojených se stávající ekonomickou recesí v Ruské Federaci, vymezení základních příčin vzniku krize, charakteristika hlavních projevů v ruské ekonomice, dopad na ekonomický systém a následná reakce státu. V první části práce je dané téma teoreticky popsáno z pohledu negativního hospodářského cyklu a s tím souvisejících trendů a procesů. Pak jsou uvedeny charakteristické rysy současné ruské ekonomiky. V praktické části se rozebírají základní příčiny, které vyvolaly pokles ruského hospodářství. Dále se podrobně popisuje průběh recese v obdobích 2014 a 2015, její celkový vliv z pohledů několika makroekonomických ukazatelů a opatření vlády zaměřená na oživení poškozených sektorů ekonomiky.
Klíčová slova: úrokové sazby; nezaměstnanost; měnový kurz; Ruská federace; krize; inflace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra mikroekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza hospodářské recese 2014 v Ruské federaci
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of bachelor´s thesis is analyzing of the most important aspects connected with economic crisis in Russian Federation in 2014, defining the basic causes of recession, description of main manifestation in Russian economy, its impact on the economic system and following reaction of the government. The first part of thesis theoretically describes the topic from the perspective of negative economic cycle and trends and processes related with it. Also, thesis presents important characteristics of current Russian economy. Second part starts with main reasons which caused the recession, describes the course of the crisis in years 2014 and 2015, its impact from the perspective of several important macroeconomic indicators and government measures aimed at recovery of damaged economic sectors.
Klíčová slova: interest rates; exchange rate; crisis; inflation; unemployability; Russian federation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 10. 2016
Datum podání práce: 30. 5. 2017
Datum obhajoby: 13.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59375_qserv01.pdf [1,61 MB]
Oponentura51970_xkuln00.pdf [500,93 kB]
Hodnocení vedoucího59375_soukup.pdf [517,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59375/podrobnosti