Možnosti marketingové strategie ve vybrané oblasti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Možnosti marketingové strategie ve vybrané oblasti
Autor práce:
Radimerský, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Koudelka, Jan
Osoba oponující práci:
Kolouchová, Daniela
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi marketingové strategie ve vybrané oblasti, kterou je trh se sportovní obuví a oblečením. Jejím hlavním cílem je analyzovat a zhodnotit marketingovou strategii svou leaderů v této oblasti - Adidas a Nike a na základě této analýzy s promítnutím specifik českého trhu vytvořit návrh marketingové strategie pro společnost nově vstupující do odvětví. Teoreticko-metodologická část shrnuje dosavadní poznatky k problematice marketingu, definuje základní pojmy a popisuje metodiku využitou pro vypracování. Praktická část se věnuje konkrétním značkám, nastínění jejich tržní pozice a analýze marketingového mixu. Dále zkoumá vnímání značek a marketingových mixů mezi spotřebiteli s využitím dat z MML-TGI a vlastního dotazníkového šetření. V závěru jsou komplexně zhodnoceny marketingové strategie obou značek a na základě tohoto zhodnocení je s inspirací získanou z analýzy primárních dat vytvořen návrh marketingové strategie pro novou společnost.
Klíčová slova:
vnímání značky; marketingový mix; marketingová strategie; MML-TGI

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Možnosti marketingové strategie ve vybrané oblasti
Překlad názvu:
Marketing strategy possibilities in a selected field
Autor práce:
Radimerský, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Koudelka, Jan
Osoba oponující práci:
Kolouchová, Daniela
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the possibilities of marketing strategy in the selected area, which is the sports shoes and apparel market. Its main objective is to analyze and evaluate the marketing strategy of two leaders of the market - Adidas and Nike, and based on this analysis, with the projection of the specifics of Czech market, to develop a marketing strategy proposal for the company newly entering the market. The theoretical-methodological part summarizes the current knowledge of marketing, defines the basic concepts and describes the methodology used for the elaboration. The practical part deals with specific brands, outlines their market position and analyzes the marketing mix. It also explores brand perception and marketing mix among Czech consumers using MML-TGI data and its own questionnaire survey. At the end, the marketing strategies of both brands are thoroughly evaluated and based on this assessment, with inspiration from the primary data analysis, a marketing strategy for the new company is created.
Klíčová slova:
MML-TGI; brand perception; marketing mix; marketing strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 12. 2016
Datum podání práce:
5. 5. 2017
Datum obhajoby:
21.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60885_radm02.pdf [1,42 MB]
Oponentura:
53029_qkold01.pdf [698,30 kB]
Hodnocení vedoucího:
60885_janjiri.pdf [391,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60885/podrobnosti