Analýza systému podpory v nezaměstnanosti v ČR mezi lety 2011 a 2017 s návrhem individuálního pojištění v nezaměstnanosti

Autor práce: Weinberg, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štípek, Vladimír
Osoba oponující práci: Strejček, Ivo

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza systému podpory v nezaměstnanosti v ČR mezi lety 2011 a 2017 s návrhem individuálního pojištění v nezaměstnanosti
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou vlivu sociální reformy na systém sociálního pojištění ve spojitosti s podporou v nezaměstnanosti v ČR mezi lety 2011 a 2017. Dílčím cílem práce je představení vlastního návrhu pojištění v nezaměstnanosti spolu s jeho dopady na národní hospodářství. Práce využívá metodu analýzy ke zjištění efektivity státní politiky zaměstnanosti, důchodového systému a v neposlední řadě individuálního pojištění v nezaměstnanosti. Z výsledků vyplývá, že sociální reforma byla úspěšná z 50 %, když zefektivnila pouze aktivní politiku zaměstnanosti, ale nikoli pasivní. V návaznosti na to je poukázáno na neefektivitu podpory v nezaměstnanosti, narůstající deficit státní politiky zaměstnanosti a v souvislosti s přednesenou demografickou analýzou, také neudržitelnost penzijního systému. Z uvedených důvodů je představen model individuálního pojištění v nezaměstnanosti, který má za cíl zvýšit zásluhovost systému podpory v nezaměstnanosti, minimalizovat nezaměstnanost a zajistit důstojné důchody pro budoucí generace.
Klíčová slova: nezaměstnanost; státní politika zaměstnanosti; pojištění v nezaměstnanosti; sociální zabezpečení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza systému podpory v nezaměstnanosti v ČR mezi lety 2011 a 2017 s návrhem individuálního pojištění v nezaměstnanosti
Překlad názvu: Analysis of the unemployment compensation system in the Czech Republic between years 2011 and 2017 with the model of individual unemployment insurance
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Bachelor thesis examines the influence of social reform on the social insurance system in connection with unemployment compensation in Czech Republic between the years 2011 and 2017. The partial aim of this thesis is the presentation of my own design of unemployment insurance system together with its impacts on the national economy. The thesis uses the method of analysis to determine the effectiveness of state labour market policy, pension system and individual unemployment insurance. According to the results social reform has been only half successful because it brings effectiveness only to the active labour market policy and not to the passive labour market policy. Following this analyses the thesis detects the inefficiency in the unemployment compensation system, growing deficit of state labour market policy and in connection with demographic analysis the unsustainability of pension system. Because of these reasons the individual unemployment insurance model is introduced, which aims to increase merit of unemployment compensation, minimalize unemployment and ensure decent pensions for future generations.
Klíčová slova: state labor market policy; unemployment; unemployment insurance; social security

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2017
Datum podání práce: 12. 5. 2017
Datum obhajoby: 13.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61359_weit03.pdf [2,64 MB]
Oponentura53179_xstri00.pdf [188,36 kB]
Hodnocení vedoucího61359_xstiv03.pdf [506,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61359/podrobnosti