Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza automobilového průmyslu v ČR, jeho podíl na exportu, HDP a zaměstnanosti v letech 2000–2015

Autor práce: Haj, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chmelová, Pavla
Osoba oponující práci: Dyba, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza automobilového průmyslu v ČR, jeho podíl na exportu, HDP a zaměstnanosti v letech 2000–2015
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zpracování analýzy vývoje automobilového průmyslu v České republice v letech 2000 až 2015. Z hlediska vzrůstající důležitosti tohoto odvětví pro národní hospodářství České republiky se práce zaměřuje především na analýzu jeho vývoje a podílu na makroekonomických veličinách jako je HDP, export a trh práce. Tyto veličiny jsou pak v práci systematicky analyzovány ve vztahu k automobilovému průmyslu. Je zde také vývoj produkce tohoto odvětví, vývoj zaměstnanosti, vývoj celé ekonomiky České republiky a vývoj tržeb výrobců. Celá práce podává reálný pohled na vlivy a podíly automobilového průmyslu na zkoumaných veličinách, které dokazují zvyšující se význam tohoto odvětví pro ekonomiku České republiky. Na základě vyhodnocených dat práce zjišťuje úzkou korelaci mezi vývojem exportu a tržeb výrobců v automobilovém průmyslu, vývoj těchto dvou ukazatelů vykazuje velmi podobný trend ve zkoumaném časovém intervalu. Dále je zjištěno, že zaměstnanost klesá v důsledku zavádění technologických inovací a zefektivňování výroby. Podstatným zjištěním je také vysoká citlivost automobilového průmyslu na zahraniční poptávku vyspělých zemí.
Klíčová slova: Export; Automobilový průmysl; Zaměstnanost; HDP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza automobilového průmyslu v ČR, jeho podíl na exportu, HDP a zaměstnanosti v letech 2000–2015
Překlad názvu: Analysis of the automotive industry in the Czech Republic, its share on export, GDP and employment in 2000 - 2015
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of this thesis is to analyse the development of the automotive industry in Czech Republic in time range of 2000 - 2015. In view of the increasing importance of this industry for the Czech economy, the work focuses primarily on analysis of the automotive industry development and contribution to the macroeconomic indicators such as GDP, export and labour market. The development of automotive production, the employment development, the development of the whole Czech Republic economy; and the turnover development of manufacturers in the defined sector can be found there. The whole work gives a realistic view on the automotive industry influence and contribution to the examined quantities; this demonstrates the growing automotive industry impact on the Czech Republic economy. According to the evaluated data the work finds out close correlation between the export progress and the manufacturers turnover. The progress of these two indicators shows very similar trend during the whole observed period. There is also finding, that the employment decreases due to introduction of technology innovation and production effectivity improvement. Significant finding is also the high sensitivity of the automotive industry to the foreign demand of advanced countries.
Klíčová slova: Employment; Export; Automotive industry; GDP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2016
Datum podání práce: 16. 12. 2016
Datum obhajoby: 07.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59230_xhaja00.pdf [2,25 MB]
Oponentura52832_qdybk00.pdf [405,87 kB]
Hodnocení vedoucího59230_xchmp12.pdf [1,47 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59230/podrobnosti