Co se děje na VŠE?

19. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání

Model ekonomického dopadu hypotetického zavedení garantovaného příjmu v České republice na základě dat z roku 2015.

Autor práce: Busta, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci: Kovanda, Lukáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Model ekonomického dopadu hypotetického zavedení garantovaného příjmu v České republice na základě dat z roku 2015.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá komparací modelů sociálních systémů založených na základním příjmu a záporné dani se současným systémem. Prvním modelem je současný systém. Dva modely vycházejí z koncepce základního příjmu. Jeden je financován prostřednictvím daně z přidané hodnoty, druhý pak z daně z příjmu fyzických osob. Poslední model pracuje se zápornou daní. Modely jsou poplatné prvotní myšlence, kdy základní příjem respektive záporná daň mají zcela nahradit sociální příjmy obyvatel. Výstupem je porovnání na základě absolutních rozdílů, daňového zatížení i změn příjmové nerovnosti ve společnosti, které modeluje Lorenzova křivka či Giniho koeficent. Výsledky ukazují, že zavedení nových systémů by bylo poměrně nákladné a nejvíce by profitovaly nejnižší příjmové skupiny.
Klíčová slova: Základní příjem; Sociální systém; Záporná daň

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Model ekonomického dopadu hypotetického zavedení garantovaného příjmu v České republice na základě dat z roku 2015.
Překlad názvu: Model of Economic Impact of the Hypothetical Implementation of Guaranteed Income in the Czech Republic on the basis of data from 2015
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor´s thesis compares models of social systems based on basic income and negative income tax with the current system. The first model represents the current system. Two models are based on the concept of basic income. One of them is funded through value-added tax, the other is funded through income tax. The last model is based on negative income tax. All models replace all the social incomes with basic income or negative income tax. The comparison is based on absolute differences, tax burdens and changes in income inequality, which is measured by Lorenz's curve and Gini's coefficient. The results indicate that the introduction of new systems would be relatively costly. The lowest income groups would benefit most.
Klíčová slova: Social system; Negative income tax; Basic income

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2017
Datum podání práce: 12. 5. 2017
Datum obhajoby: 22.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59146_xbusd04.pdf [1,46 MB]
Oponentura52943_kovl01.pdf [574,69 kB]
Hodnocení vedoucího59146_vosz01.pdf [404,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59146/podrobnosti