Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Farmakoekonomická analýza roztroušené sklerózy v České republice

Autor práce: Grishko, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sobíšek, Lukáš
Osoba oponující práci: Zouhar, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Farmakoekonomická analýza roztroušené sklerózy v České republice
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Farmakoekonomika je mezidisciplinární obor, který slouží k optimální alokaci finančních zdrojů na zdravotní péči. Farmakoekonomika se zabývá analýzou cen a efektivity léčivých přípravku či látek. Závěry farmakoekonomických studií využívá například regulátor jako podklad v procesu registrace nových léků, cenotvorby a úhradové strategie nových a již registrovaných léčiv. Kromě regulátora jsou závěry farmakoekonomických studií důležité pro zdravotní pojišťovny, pacientské organizace a lékaři. Kromě kalkulace finančních dopadů (nákladů a výnosů) sledované léčby jsou sledovány její nefinanční dopady, například se hodnotí dopad léčby na kvalitu života pacienta. Bakalářská práce se zabývá aplikaci Markovského modelu se spojitým časem na klinická data pacientů s roztroušenou sklerózou v České republice. Práce porovnává vývoj v čase disability u dvou skupin pacientů s odlišným přístupem k léčbě. Jak je známo, disabilita značně ovlivňuje výdaje na nemoc a zvyšuje celkové ekonomické břemeno doléhající na společnost, pacienta a jeho rodinné příslušnice. Práce má za cíl prozkoumat na datech z České republiky, jestli včasné zahájení léčby látkami ovlivňujícími průběh nemoci může zmírnit progresi onemocnění. Vedlejším cílem je provést rozsáhlou rešerši odborných článku a literatury na téma roztroušené sklerózy a její farmakoekonomiky.
Klíčová slova: roztroušená skleróza; Markovský model; modelování progrese onemocnění; farmakoekonomika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Farmakoekonomická analýza roztroušené sklerózy v České republice
Překlad názvu: Pharmacoeconomical analysis of multiple sclerosis in the Czech Republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Pharmacoeconomics is an interdisciplinary scientific field that serves to guide optimal health care resource allocation. Pharmacoeconomics evaluates costs and effects of pharmaceutical products. Conclusions from pharmacoeconomical studies are used as a basis in the process of registering new medicines, pricing and reimbursement of new and already registered medicines. In addition, such studies are also important for health insurers, patient organizations and doctors. Besides evaluating financial costs, pharmacoeconomical studies evaluate non-financial outcomes, for example, effects on the patient's quality of life. The aim of this bachelor thesis is to applicate Continuous-Time Markov Model on clinical data of patients with multiple sclerosis in Czech Republic. In this thesis, disease progression models for two distinct groups of patients are compared. The disability progression in multiple sclerosis affects the costs of illness and increases the overall economic burden of disease. One of the goals of this study is to find out whether early treatment with disease modifying drugs is able to delay progression to functional disability. Furthermore, the research of papers and literature on multiple sclerosis and pharmacoeconomics was carried out.
Klíčová slova: Markov models; disease progression models; pharmacoeconomics; multiple sclerosis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 11. 2016
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 21.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59599_gria00.pdf [1,18 MB]
Veřejná příloha15659_gria00.unknown [5,21 kB]
Oponentura53515_zouharj.pdf [296,78 kB]
Hodnocení vedoucího59599_xsobl06.pdf [59,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59599/podrobnosti