Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza dopadu nového systému kompetencii na finálnu cenotvorbu Retailovej banky

Autor práce: Lehocký, Dominik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Osoba oponující práci: Dlouhá, Zuzana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza dopadu nového systému kompetencii na finálnu cenotvorbu Retailovej banky
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Prostredie nízkych úrokových sadzieb so sebou prináša ostrú konkurenciu na bankovom trhu. V zmysle konkurencieschopnosti musia byť preto banky schopné reagovať na konkurenčné ponuky prakticky okamžite. Za týmto účelom sa využívajú takzvané cenové výnimky. Ich používanie však so sebou prináša veľké množstvo administratívnej záťaže. Práve z dôvodu odľahčenia tejto administratívnej záťaže boli bankárom udelené určité kompetencie ohľadom cenotvorby. Vzniká však obava, že táto zmena môže byť prijatá ako plošné zníženie cien. Práve z toho dôvodu je potrebné zachytiť na reálnych dátach, akým spôsobom sa táto zmena v internej politike Retailovej banky prejavuje. Problém však spočíva v tom, že na proces cenotvorby vplýva množstvo faktorov, ktoré nie je vždy možné zaznamenať. Práve preto bude táto práca odhadovať vplyv nových kompetencii pomocou multilevel modelov. Tie totiž umožňujú vniesť do analýzy istú formu variability pre konkrétne skupiny pozorovaní, a zohľadňujú prítomnosť nezachytených faktorov.
Klíčová slova: Bankovníctvo; Náhodné efekty; Multilevel modely

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza dopadu nového systému kompetencii na finálnu cenotvorbu Retailovej banky
Překlad názvu: Analysis of the impact of Retail bank’s price-setting policy change
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The environment of low interest rates results in a sharp competition in the banking industry. To stay competitive, banks must be able to respond to rival offers practically immediately. For this purpose, so-called price exceptions are being used. Their use, however, results in a large amount of administrative burden. To alleviate this administrative burden, the bankers were given some competencies regarding pricing. There is a concern, however that this change may be accepted as a flat-rate price cut. It is for this reason that it is necessary to analyse on real data how this change in the internal policy of Retail Bank is manifested. The problem, however, is that there are several factors that cannot always be recorded in the process of data collection. This is precisely why this analysis estimates the impact of new competences using multilevel models. These allow for a certain form of variability for specific groups of observations and consider the presence of unattended factors.
Klíčová slova: Banking; Multilevel models; Random effects

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2016
Datum podání práce: 29. 5. 2017
Datum obhajoby: 22.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62266_lehd01.pdf [1,33 MB]
Oponentura53864_figlova.pdf [181,07 kB]
Hodnocení vedoucího62266_zouharj.pdf [267,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62266/podrobnosti