Analýza dopadu nového systému kompetencii na finálnu cenotvorbu Retailovej banky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza dopadu nového systému kompetencii na finálnu cenotvorbu Retailovej banky
Autor práce:
Lehocký, Dominik
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zouhar, Jan
Osoba oponující práci:
Dlouhá, Zuzana
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Prostredie nízkych úrokových sadzieb so sebou prináša ostrú konkurenciu na bankovom trhu. V zmysle konkurencieschopnosti musia byť preto banky schopné reagovať na konkurenčné ponuky prakticky okamžite. Za týmto účelom sa využívajú takzvané cenové výnimky. Ich používanie však so sebou prináša veľké množstvo administratívnej záťaže. Práve z dôvodu odľahčenia tejto administratívnej záťaže boli bankárom udelené určité kompetencie ohľadom cenotvorby. Vzniká však obava, že táto zmena môže byť prijatá ako plošné zníženie cien. Práve z toho dôvodu je potrebné zachytiť na reálnych dátach, akým spôsobom sa táto zmena v internej politike Retailovej banky prejavuje. Problém však spočíva v tom, že na proces cenotvorby vplýva množstvo faktorov, ktoré nie je vždy možné zaznamenať. Práve preto bude táto práca odhadovať vplyv nových kompetencii pomocou multilevel modelov. Tie totiž umožňujú vniesť do analýzy istú formu variability pre konkrétne skupiny pozorovaní, a zohľadňujú prítomnosť nezachytených faktorov.
Klíčová slova:
Bankovníctvo; Náhodné efekty; Multilevel modely

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 11. 2016
Datum podání práce:
29. 5. 2017
Datum obhajoby:
22.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62266_lehd01.pdf [1,33 MB]
Oponentura:
53864_figlova.pdf [181,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
62266_zouharj.pdf [267,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62266/podrobnosti