Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD

Autor práce: Dzhalavyan, Arutyun
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Láchová, Lenka
Osoba oponující práci: Kouba, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem této diplomové práce je: Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD. Hlavním cílem mojí práce je porovnání legislativní úpravy korporátní daně ve vybraných členských státech OECD se zaměřením na tvorbu základu daně a dílčím cílem mojí práce je určení vlivu jednotlivých akcí BEPS na korporátní zdanění nejen jako celku, ale i v rámci zkoumaných zemí. Porovnání budou podléhat Velká Británie, Belgie a Španělsko. První část této práce nás seznamuje relevantními pojmy, následná kapitola se zaměřuje na iniciativu BEPS a v poslední část práce se zabývá legislativní úpravou korporátní daně v jednotlivých zemích a jejich komparací.
Klíčová slova: BEPS; korporátní zdanění; OECD

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD
Překlad názvu: Comparison of the corporation tax base in selected OECD countries
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main aim of my thesis is to compare the legislative regulation of corporate taxation in selected OECD member states with a focus on the tax base. The partial aim of my work is to determine the impact of BEPS actions on corporate taxation not only as a whole, but also within selected countries. This thesis is focused on Great Britain, Belgium and Spain. The first part of this thesis introduces us the relevant concepts, the subsequent chapter focuses on the BEPS initiative and in the last part of the thesis deals with the legislative regulation of the corporate taxation in the selected countries and their comparison.
Klíčová slova: OECD; corporate tax; BEPS

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2016
Datum podání práce: 14. 6. 2017
Datum obhajoby: 22.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59996_xdzha01.pdf [1,07 MB]
Oponentura53676_xkout05.pdf [172,30 kB]
Hodnocení vedoucího59996_lachova.pdf [124,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59996/podrobnosti