Dynamika koeficientu beta v energetickém sektoru

Autor práce: Šimečková, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Frýd, Lukáš
Osoba oponující práci: Jindra, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dynamika koeficientu beta v energetickém sektoru
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním přítomnosti asymetrických reakcí v systematickém riziku a jeho vývojem v čase. Odhad je proveden pomocí OLS a tří modelů ze skupiny DCC. Přítomnost asymetrických reakcí se podařilo potvrdit jak u volatility výnosů portfolia sestaveného z akcií energetických společností, tak u korelace mezi tímto a tržním portfoliem. Díky statistické významnosti všech výsledných parametrů jednotlivých modelů se podařilo potvrdit, že koeficient beta energetického sektoru je v čase proměnný. Testováním jednotlivých odhadů koeficientu beta jsme došli k závěru, že statisticky významný rozdíl vzniká pouze při použití asymetrického modelu volatility.
Klíčová slova: podmíněná beta; GJR GARCH; ADCC; DCC; CAPM; systematické riziko; GARCH

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dynamika koeficientu beta v energetickém sektoru
Překlad názvu: The dynamics of the energy sector beta coefficient
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis investigates the presence of asymmetric reactions in systemic risk and its development over time. The estimation is done utilising three DCC family models and the OLS model. The asymmetric reactions were found to be significant in both, the volatility of energy companies based portfolio returns and the correlation between this portfolio and a market portfolio. Due to the statistical significance of all resulting parameters of each model, we have also succeeded in confirming that energy sector's beta is time varying. By testing the estimation of each beta coefficient alone, we have come to the conclusion that a statistically significant difference arises only when utilising an asymmetric volatility model.
Klíčová slova: systematic risk; CAPM; conditional beta; GJR GARCH; GARCH; DCC; ADCC

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2017
Datum podání práce: 10. 6. 2017
Datum obhajoby: 23.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61486_simm03.pdf [1,47 MB]
Oponentura53530_jindram.pdf [271,30 kB]
Hodnocení vedoucího61486_xfryl00.pdf [91,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61486/podrobnosti