Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Viackriteriálna analýza vybraných svetových indexov

Autor práce: Majerčáková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Osoba oponující práci: Sekničková, Jana
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Majerčáková, Martina
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta informatiky a statistiky [cs]
Faculty of Informatics and Statistics [en]
Název katedry:Katedra ekonometrie [cs]
Department of Econometrics [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Viackriteriálna analýza vybraných svetových indexov [sk]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Vícekriteriální analýza vybraných světových indexů [cs]
Multiple criteria analysis of selected world indexes [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
vícekriteriální hodnocení variant; vícekriterialní metody s kardinální informací; metody na určení vah; světové indexy [cs]
multiple criteria methods with cardinal information ; methods for weights determination; multiple criteria evaluation of alternatives; world indexes [en]
svetové indexy; viackriteriálne metódy s kardinálnou informáciou; viackriteriálne hodnotenie variant; metódy na určenie váh [sk]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Tato práce se zaobírá analyzováním vybraných světových indexů pomocí vícekriteriálních metod s kardinální informací a pomocí metod na modelování preferencí rozhodovatele. Z vícekriteriálních metod je používána metoda váženého součtu (WSA) a metoda na určení pořadí preferencí podle vzdálenosti od ideálního řešení (TOPSIS). Z mnohých existujících metod na určení vah je vybrána metoda pořadí a bodovací metoda. Práce zkoumá tři světové indexy, konkrétně index prosperity, index pohlavnostních rozdílů a index svobody ve světě. Všechny tři indexy jsou každoročně publikovány a charakterizují většinu zemí světa. V příslušných kapitolách je každý index představený spolu s popisem aktuálních výsledků, dále je vysvětlena metodologie výpočtu a testována citlivost výsledků při změně použité metody vícekriteriálního hodnocení variant. [cs]
This thesis deals with the analyses of selected world indexes using multiple criteria methods with cardinal information and methods for modelling preferences of decision-maker. Out of multiple criteria methods Weighted Sum Average (WSA) and The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) are applied. From many possible methods to determinate weights are selected Method of Order and Scoring Method. The thesis explores three world indexes, specifically The Legatum Prosperity Index, Global Gender Gap and Freedom in the World. All of these three indexes are annually published and define majority of countries in the world. In corresponding chapters every index is introduced including description of actual results, explanation of methodology and also sensitivity of change in applied multiple-criteria evaluation of alternatives methods is tested. [en]
Táto práca sa zaoberá analyzovaním vybraných svetových indexov pomocou viackriteriálných metód s kardinálnou informáciou a pomocou metód na modelovanie preferencií rozhodovateľa. Z viackriteriálnych metód je používaná metóda váženého súčtu (WSA) a metóda na určenie poradia preferencií podľa vzdialenosti od ideálneho riešenia (TOPSIS). Z mnohých existujúcich metód na určenie váh je vybraná metóda poradia a bodovacia metóda. Práca skúma tri svetové indexy, konkrétne index prosperity, index pohlavnostných rozdielov a index slobody vo svete. Všetky tri indexy sú každoročne publikované a charakterizujú väčšinu krajín sveta. V príslušných kapitolách je každý index predstavený spolu s popisom aktuálnych výsledkov, ďalej je vysvetlená metodológia výpočtu a testovaná citlivosť výsledkov pri zmene použitej metódy viackriteriálneho hodnotenia variant. [sk]
Jazyk VŠKP: Nápověda Slovensky [sk]
Slovak [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Jablonský, Josef
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Sekničková, Jana
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:31.05.2016
Datum poslední editace záznamu:13.09.2017 09:00:44
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 12.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce57853_xmajm06.pdf [ 1,95 MB ]
Oponentura54396_kalcevov.pdf [ 193,83 kB ]
Hodnocení vedoucího57853_jablon.pdf [ 154,50 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/57853/podrobnosti