Hledat
Pokročilé hledání

Viackriteriálna analýza vybraných svetových indexov

Autor práce: Majerčáková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Osoba oponující práci: Sekničková, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Viackriteriálna analýza vybraných svetových indexov
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá analyzovaním vybraných svetových indexov pomocou viackriteriálných metód s kardinálnou informáciou a pomocou metód na modelovanie preferencií rozhodovateľa. Z viackriteriálnych metód je používaná metóda váženého súčtu (WSA) a metóda na určenie poradia preferencií podľa vzdialenosti od ideálneho riešenia (TOPSIS). Z mnohých existujúcich metód na určenie váh je vybraná metóda poradia a bodovacia metóda. Práca skúma tri svetové indexy, konkrétne index prosperity, index pohlavnostných rozdielov a index slobody vo svete. Všetky tri indexy sú každoročne publikované a charakterizujú väčšinu krajín sveta. V príslušných kapitolách je každý index predstavený spolu s popisom aktuálnych výsledkov, ďalej je vysvetlená metodológia výpočtu a testovaná citlivosť výsledkov pri zmene použitej metódy viackriteriálneho hodnotenia variant.
Klíčová slova: svetové indexy; viackriteriálne metódy s kardinálnou informáciou; viackriteriálne hodnotenie variant; metódy na určenie váh

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Viackriteriálna analýza vybraných svetových indexov
Překlad názvu: Multiple criteria analysis of selected world indexes
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: This thesis deals with the analyses of selected world indexes using multiple criteria methods with cardinal information and methods for modelling preferences of decision-maker. Out of multiple criteria methods Weighted Sum Average (WSA) and The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) are applied. From many possible methods to determinate weights are selected Method of Order and Scoring Method. The thesis explores three world indexes, specifically The Legatum Prosperity Index, Global Gender Gap and Freedom in the World. All of these three indexes are annually published and define majority of countries in the world. In corresponding chapters every index is introduced including description of actual results, explanation of methodology and also sensitivity of change in applied multiple-criteria evaluation of alternatives methods is tested.
Klíčová slova: multiple criteria methods with cardinal information ; methods for weights determination; multiple criteria evaluation of alternatives; world indexes

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2016
Datum podání práce: 15. 5. 2017
Datum obhajoby: 12.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57853_xmajm06.pdf [1,95 MB]
Oponentura54396_kalcevov.pdf [193,83 kB]
Hodnocení vedoucího57853_jablon.pdf [154,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57853/podrobnosti