Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Studie proveditelnosti - malá vodní elektrárna

Autor práce: Krbec, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Osoba oponující práci: Kahoun, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Studie proveditelnosti - malá vodní elektrárna
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá potencionální možností instalace malé vodní elektrárny na Hamerském potoce, v lokalitě bývalého mlýna. Jedná se o rozbor technického návrhu společně s posouzením ekonomické návratnosti projektu formou studie proveditelnosti a finanční analýzy. V teoretické části jsou popsány obecné zásady a náležitosti při tvorbě studie proveditelnosti. Část metodologická se věnuje podrobnější analýze a diskuzi použitých metod a s ohledem na vytčené cíle. Praktická část práce je rozdělena do několika celků, které se zaměřují na samotný návrh stroje, technického vybavení a vyzbrojení. Dále vyčíslení a odhad nákladů spojených s instalací a provozem. V poslední části se za pomoci finanční analýzy ověří rentabilita a smysluplnost investice.
Klíčová slova: studie proveditelnosti; malá vodní elektrárna; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Studie proveditelnosti - malá vodní elektrárna
Překlad názvu: A Study of the Feasibility - Small Hydro Power
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Diploma thesis is focused on small hydro power installation on Hamer stream in location of old watermill.Basically it´s technical and comerciall analysis containing technical design of water turbine following cost revenue analisys. First part is introducing general characteristics of feasibility study. Methodological part is focused on limitations and recommendations. Finally practicall part contains complete design and cost analysis including verification of results.
Klíčová slova: Feasibility study; Small Hydro Power; Financial analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 4. 2012
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 14.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce37533_xkrbo00.pdf [3,69 MB]
Oponentura54346_Kahoun.pdf [378,72 kB]
Hodnocení vedoucího37533_dvorakji.pdf [57,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/37533/podrobnosti