Dopady hospodářských politik jednotlivých vlád na volební preference politických stran v ČR v letech 2001- 2016

Autor práce:
Křičková, Eliška
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Procházka, Pavel
Osoba oponující práci:
Maule, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopady hospodářských politik jednotlivých vlád na volební preference politických stran v ČR v letech 2001- 2016
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá dopady hospodářských politik jednotlivých vlád na volební preference politických stran v České republice mezi lety 2001 – 2016. Teoretická část práce se věnuje členění politických subjektů v politickém prostoru, především členění na ose levice – pravice. Popsány jsou i rozdílné hodnoty levicových a pravicových politických stran. Následně jsou rozebrány základní teorie o volebním chování a také související poznatky školy veřejné volby. V praktické části práce je provedena modelová analýza dat týkajících se ukazatelů z oblasti hospodářské politiky s cílem zjistit, jaké jsou jejich možné dopady na volební preference. Závěry práce jsou takové, že vliv hospodářské politiky na volební preference hlavních vládních stran v České republice není vyloučen.
Klíčová slova:
Volební preference; Volební chování; Politické strany; Hospodářská politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Národohospodářská fakulta

Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopady hospodářských politik jednotlivých vlád na volební preference politických stran v ČR v letech 2001- 2016
Překlad názvu:
The impact of the economic policies of individual governments on electoral preferences of political parties in the Czech Republic between 2001 - 2016
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis examines the impact of the economic policies of particular governments on the electoral preferences in Czech Republic in 2001 – 2016. The theoretical part deals with the distribution of political subjects in the political spectrum, especially in the way of left – right axis. Different values of left-wing and right-wing political parties are also described. In the following basic theories about electoral behavior and related findings of Public choice are discussed. In the practical part of the thesis a model analysis of the data concerning the economic policy indicators is performed in order to find out their possible impact on the electoral preferences. The conclusion is that the influence of economic policy on the electoral preferences of the main government parties in the Czech Republic can not be ruled out.
Klíčová slova:
Voting behaviour; Political parties; Economic policy; Electoral preferences

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Economics

Název katedry:
Department of Economic and Social Policy

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 3. 2017

Datum podání práce:
6. 6. 2017

Datum obhajoby:
07.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61219_krie01.pdf [4,21 MB]

Veřejná příloha:
15901_krie01.pdf [154,58 kB]

Oponentura:
54419_maup00.pdf [105,05 kB]

Hodnocení vedoucího:
61219_xprop35.pdf [411,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61219/podrobnosti