Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

The Millennial Shopper: Rethinking Customer Experience in the Digital Age

Autor práce: Sleziaková, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci: Olšanová, Květa
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Sleziaková, Zuzana
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta mezinárodních vztahů [cs]
Faculty of International Relations [en]
Název katedry:Katedra mezinárodního obchodu [cs]
Department of International Trade [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda The Millennial Shopper: Rethinking Customer Experience in the Digital Age [en]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Zákazník "Millennial": Přehodnocení zkušeností zákazníků v digitálním věku [cs]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
inovace; maloobchod; Millennials [cs]
technology; innovation; purchasing behavior; retail; Millennials [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Cílem předkládané diplomové práce je prozkoumat nákupní preference českých zákazníků generace "Millennials", kteří brzy budou reprezentovat největší spotřebitelský segment na trhu. V teoretické části se diskutuje o různých maloobchodních modelech a jejich vývoji v čase, spolu s technologiemi, které mění tradiční tvář maloobchodu. Pro poskytnutí teoretického základu pro pozdější analýzu, tato část dále zpracovává koncept zákaznického nákupního chování a představuje model výběru kanálu. Praktická část je založena na empirické studii, která se uskutečňuje jako dvoustupňový výzkumný proces sestávající z hloubkových rozhovorů a dotazníku. Závěrečná kapitola shrnuje nálezy odvozené ze studovaného vzorku českých Millennials ve vztahu k předem stanoveným hypotézám odvozeným ze sekundárního výzkumu. Navíc jsou řešeny praktické důsledky pro maloobchodníky a místní podniky. [cs]
The objective of the presented master’s thesis is to investigate the shopping preferences of Czech millennial customers, who will soon represent the largest consumer segment in the marketplace. The theoretical part discusses different retail business models and their evolution over time, along with disruptive technologies, changing the traditional face of retail. To provide a theoretical basis for later analysis, this part also elaborates on the concept of customer shopping behavior and presents the model of channel choice. The practical part is built upon an empirical study, conducted as a two-stage research process consisting of in-depth interviews and a questionnaire. The final chapter summarizes the findings inferred about the studied sample of Czech millennials with regards to pre-determined hypotheses derived from secondary research. Additionally, practical implications for retailers and local businesses are addressed. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda English [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Lhotáková, Markéta
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Olšanová, Květa
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:16.02.2017
Datum poslední editace záznamu:09.09.2017 09:00:17
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 08.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce60785_xslez03.pdf [ 6,48 MB ]
Oponentura54491_xhavk02.pdf [ 43,47 kB ]
Hodnocení vedoucího60785_lhom01.pdf [ 323,68 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/60785/podrobnosti