Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Komparativní analýza konkurenceschopnosti vybraných měst střední a západní Evropy

Autor práce: Filgasová, Anežka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Osoba oponující práci: Wokoun, René
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Filgasová, Anežka
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Národohospodářská fakulta [cs]
Faculty of Economics [en]
Název katedry:Katedra regionálních studií [cs]
Department of Regional Studies [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Komparativní analýza konkurenceschopnosti vybraných měst střední a západní Evropy [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Comparative analysis of the competitiveness of selected cities in Central and Western Europe [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
Regionální konkurenceschopnost; Index konkurenceschopnosti ; Konkurenceschopnost; Městská konkurenceschopnost [cs]
Competitiveness; Urban Competitiveness; Competitiveness Index; Regional Competitiveness [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Diplomová práce je zaměřena na komparativní analýzu konkurenceschopnosti vybraných měst střední a západní Evropy na základě zhodnocení vybraných ukazatelů dle nejnovějších aktuálně dostupných dat. Pro tuto analýzu byla vybrána Praha, Varšava, Bratislava, Manchester, Hamburk a Vídeň. Teoretická část práce formou rozsáhlé rešeršní analýzy odborné literatury vymezuje pojem konkurenceschopnost na makroekonomické, mikroekonomické, regionální a městské úrovni a shrnuje dosavadní metodologické přístupy k jejímu hodnocení a měření. Tato část je doplněna o teoretické aspekty konkurenceschopnosti v oblasti demografické a environmentální a o shrnutí vybraných indexů hodnotících konkurenceschopnost měst. V praktické části práce jsou města porovnávána na základě vybraných ukazatelů ze socioekonomické, demografické a environmentální oblasti, což je doplněno komplexním zhodnocením jejich konkurenceschopnosti v podobě souhrnného indexu inspirovaného indexem konkurenceschopnosti vytvořeným Robertem Hugginsem. Obsahem této části práce je také výsledné zhodnocení konkurenceschopnosti vybraných měst ve zmíněných oblastech prostřednictvím identifikace jejich silných a slabých stránek a v případě Prahy i příležitostí a hrozeb. [cs]
The diploma thesis is focused on the comparative analysis of the competitiveness of selected cities within Central and Western Europe based on evaluation of selected indicators according to the latest available data. The cities chosen for this analysis were Prague, Warsaw, Bratislava, Manchester, Hamburg and Vienna. The theoretical part of the thesis defines the concept of competitiveness at the macroeconomic, microeconomic, regional and urban level in the form of extensive research of expert literature and summarizes the methodological approaches to its evaluation and measurement. This part is supplemented by the theoretical aspects of competitiveness in demographic and environmental terms and by the summaries of selected indicators assessing the competitiveness of cities. In the practical part of the thesis, cities are compared on the basis of selected socio-economic, demographic and environmental indicators, complemented by a comprehensive assessment of their competitiveness in the form of a composite index inspired by the competitiveness index created by Robert Huggins. This part of the thesis also contains the final evaluation of the competitiveness of selected cities in the mentioned areas by identifying their strengths and weaknesses and, in the case of Prague, opportunities and threats. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Pělucha, Martin
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Wokoun, René
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:31.10.2016
Datum poslední editace záznamu:14.09.2017 09:00:34
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce59479_xfila00.pdf [ 2,23 MB ]
Oponentura54468_wokoun.pdf [ 583,87 kB ]
Hodnocení vedoucího59479_pelucham.pdf [ 397,90 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/59479/podrobnosti