Využití ukazatele EVA v bankovnictví při hodnocení ex-ante profitability firemních klientů bank

Autor práce: Křečková, Štěpánka
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Osoba oponující práci: Marek, Petr; Krištofík, Peter

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití ukazatele EVA v bankovnictví při hodnocení ex-ante profitability firemních klientů bank
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem disertační práce je zmapovat ukazatele pro měření profitability firemních klientů bank v současnosti popsané teorií a využívané bankovní praxí. Následně pak navrhnout ukazatel Ekonomické přidané hodnoty (EVA) jako alternativní způsob měření profitability při rozhodování o poskytnutí či zamítnutí úvěrové angažovanosti, tedy ex-ante. Dále zpracovat metodologii výpočtu ukazatele tak, aby byla využitelná v bankovní praxi, neboť problematika využití EVA v bankovnictví není dosud v české ani zahraniční odborné literatuře dostatečně a uceleně řešena. Problematika využití ukazatele EVA při ex-ante hodnocení profitability úvěrovaných firemních klientů bank, jeho podrobná metodologie a aplikace pak není řešena vůbec. S ohledem na specifičnost bankovního sektoru jsou úvodní kapitoly věnovány bankovním specifikům, které mají vliv na metodologii výpočtu EVA firemních klientů bank. Stručně je popsána charakteristika bankovních segmentů a produktů, hlavních rizik vážících se k bankovnictví, je charakterizována struktura finančních výkazů bank. Krátká kapitola je věnována problematice bankovní regulace a dohledu a pro lepší pochopení cílů je popsán průběh úvěrového procesu a způsob hodnocení firemních klientů při vyhodnocování a schvalování žádosti o úvěr.Vlastní zkoumaný záměr práce začíná analýzou dosavadních ukazatelů používaných pro hodnocení profitability firemních klientů bank, představuje rozdíly mezi nimi a ukazatelem EVA, který navrhuje jako alternativní způsob měření ex-ante profitability včetně odvození metodologie výpočtu. Jsou charakterizovány jednotlivé proměnné vstupující do výpočtu EVA a je provedena empirická studie na reálných bankovních datech, na kterých je demonstrován rozdíl v použití ukazatele EVA a ukazatele Rizikově upravené výnosnosti kapitálu (RAROC), se kterým je EVA srovnáván. Výsledky studie ukazují, že ex-ante EVA je vhodným doplňujícím ukazatelem k RAROC, neboť informaci o efektivním využití ekonomického kapitálu rozšiřuje vhodnou informací o absolutní výši očekávané přidané hodnoty vytvořené konkrétním bankovním klientem v absolutní výši. Bankovním manažerům tak umožňuje efektivněji řídit portfolio firemních klientů bank, neboť jim umožňuje určit nejvýznamnější klienty v portfoliu z hlediska absolutní výše tvorby přidané hodnoty. Závěrem jsou pomocí metod statistické analýzy identifikovány hlavní faktory ovlivňující EVA firemních klientů.
Klíčová slova: Hurdle rate; Ekonomická přidaná hodnota (EVA); Rizikově upravená výnosnost kapitálu (RAROC); Ekonomický kapitál; Profitabilita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití ukazatele EVA v bankovnictví při hodnocení ex-ante profitability firemních klientů bank
Překlad názvu: Using EVA tool in banks upon ex-ante profitability calculation of corporate bank clients
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The dissertation thesis examines methods of bank client´s profitability calculation, currently described by theory and used in banks. The main aim is to propose Economic Value Added (EVA) as a method of bank client´s ex-ante profitability calculation, i.e. via approval of loans provided to the corporate and medium-sized enterprises clients. Furthermore, the thesis suggests a methodology of its calculation so that EVA tool could be used in banks as there is luck of Czech and foreign publications and authors drawing attention to EVA usage in banks and other financial institutions, especially as a tool for measure of profitability of corporate and medium-sized enterprises clients.With respect to the specificity of the banking sector, the introductory chapters are devoted to the banking specificities influencing the methodology of bank client´s ex-ante profitability calculated by EVA tool. The thesis also describes the characteristics of banking segments and products, the main risks related to the banking sector and structure of banks' financial statements. Some short chapters are also devoted to the banking regulation and supervision, and also the credit process and the way of rating the corporate clients when evaluating and approving the loan application.The theoretical part analyses various measures the banks use for client´s profitability calculation and shows the main differences between them and EVA tool, which is suggested as an alternative measure for ex-ante client´s profitability calculation. The thesis then describes the particular variables used in ex-ante profitability calculation by EVA tool. An empirical study based on the real bank´s data is done, in order to demonstrate the differences between EVA and Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) to which EVA approach is compared. The results show that RAROC on the client´s level can be high even in the case of clients generating small profit, but on a very small amount of risk. On the contrary, in order to maximize EVA, the maximization of profit is necessary while considering the cost of risk. In other words, clients with high RAROC cannot always bring high EVA and vice versa. Therefore EVA can be suitable complementary tool to RAROC measurement as knowing the absolute amount of value added created by each client can be valuable information for the bank managers who are administrating huge portfolio of clients. Using statistical methods the thesis also identifies key factors influencing the level of EVA of enterprises bank´s clients.
Klíčová slova: Risk Adjusted Return on Capital (RAROC); Economic Value Added (EVA); Hurdle rate; Economic Capital; Profitability

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 8. 2017
Datum podání práce: 22. 8. 2017
Datum obhajoby: 05.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62719_xkres07.pdf [2,67 MB]
Oponentura54326_pema.pdf [142,85 kB]
Oponentura54332_Krištofík.pdf [209,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62719/podrobnosti