Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Přínos odborů a kolektivního vyjednávání pro organizaci

Autor práce: Holcová, Daniela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Osoba oponující práci: Soušková, Milena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přínos odborů a kolektivního vyjednávání pro organizaci
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o problematice kolektivních vztahů a jejich přínosu pro společnost. V první části práce je hlavním tématem analýza právní úpravy, vývoj kolektivních vztahů a jejich vliv na formování odborových organizací. Následně se diplomová práce věnuje konkrétním formám a subjektům kolektivního pracovního práva včetně kolektivních sporů a možností jejich řešení. Teoretický podklad práce je v další části přenesen do praktické roviny, kdy je na konkrétní společnosti ukázána funkčnost kolektivního pracovního práva v praxi. Problematika je zpracována z několika pohledů všech zainteresovaných stran – zaměstnavatele, zaměstnance a odboráře, prostřednictvím dotazníkového šetření a dialogů s předsedou odborů a vedoucí personálního oddělení. Vyústěním praktické části je poskytnutí zpětné vazby zainteresovaným stranám. V samotném závěru celé práce je snahou dokázat, že odbory jsou skutečně přínosem jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.
Klíčová slova: Kolektivní vyjednávání; Odbory; Kolektivní smlouva; Kolektivní pracovní právo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přínos odborů a kolektivního vyjednávání pro organizaci
Překlad názvu: The benefits of collective bargaining for company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with issues of collective relations and their contribution to the company. The main topic in the first part consists of the analysis of the legislation,the development of the collective relations and their impact on establishment of trade unions. In the next part the thesis follows up the specific forms and subjects of collective labor law including collective disputes and the possibilities of their solution. The theoretical basis is transferred to the practical part, in which the functionality of the collective labor law in practice is proved on the concrete corporation. Furthermore, several perspectives of all involved subjects - employers, employees and trade unionists – are provided through surveys and interviews with the chair of trade unions and the head of the human resources department. At the end of the practical part, a feedback to interested parties is presented. Conclusion of the thesis shows that trade unions are beneficial for both parts - employees and employers.
Klíčová slova: Collective agreement; Trade unions; Collective labor law; Collective bargaining

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2016
Datum podání práce: 2. 12. 2017
Datum obhajoby: 01.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58170_xhord35.pdf [1,35 MB]
Oponentura49612_souskova.pdf [65,44 kB]
Hodnocení vedoucího58170_nemeco.pdf [387,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58170/podrobnosti