Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Online B2B marketing na příkladu vybrané firmy

Autor práce: Totková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Osoba oponující práci: Filipová, Alena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Online B2B marketing na příkladu vybrané firmy
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá online marketingem v B2B prostředí, se zaměřením na trh stavebnictví a společnost Skanska, kdy hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení role online marketingu na tomto trhu. Úvodní kapitola se nejprve snaží o teoretické vymezení pojmu B2B online marketingu, následně je uveden marketingový mix ve stavebnictví. Další část práce se věnuje analýze trhu stavebnictví, konkrétně se zaměřením na aktuální vývoj trhu a budoucí trendy, a dále také Porterově analýze. Vybrané stavební firmy jsou následně zkoumány z hlediska jejich online marketingových aktivit a z hlediska používaných online komunikačních nástrojů. Závěrečná část práce hodnotí online komunikaci vybraných společností dle určitých kritérií a doporučuje možná zlepšení online aktivit pro společnost Skanska.
Klíčová slova: B2B prostředí; online marketing; stavebnictví; marketingový mix; Porterova analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Online B2B marketing na příkladu vybrané firmy
Překlad názvu: B2B online marketing on the example of selected company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with online marketing in B2B environment, with focus on construction industry and specifically on Skanska company. The main aim of tis thesis is to evaluate the function of online marketing in this specific market. The first chapter outlines theoretical basis of B2B online marketing and afterwards describes marketing mix that is applied on construction industry. The second chapter is devoted to actual trends and prospective development of this market, and to Porter analysis as well. The selected construction companies are studied from the point of view of their online marketing activities and online marketing tools. The last chapter assesses online marketing of companies according to chosen criterions and recommends a few improvements of Skanska online activities.
Klíčová slova: B2B; Porter analysis; online marketing; marketing mix; construction

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2016
Datum podání práce: 6. 12. 2017
Datum obhajoby: 31.01.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60022_xtotv00.pdf [1,04 MB]
Oponentura55051_filipova.pdf [62,79 kB]
Hodnocení vedoucího60022_zeman.pdf [60,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60022/podrobnosti