Nový výrobní a skladovací layout LASVIT s.r.o.

Autor práce: Vlčková, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svobodová, Hana
Osoba oponující práci: Plášková, Alena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nový výrobní a skladovací layout LASVIT s.r.o.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá navrhnutím skladového a výrobního layoutu ve firmě LASVIT s.r.o. Cílem práce je navrhnutí možných layoutů na základě provedených analýz. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou definovány teoretické poznatky z odborné literatury z oboru výroby a skladování. Praktická část je zaměřená na současné fungování výroby a skladování ve společnosti LASVIT s.r.o., skladované položky jsou detailně analyzovány, nadále jsou popsány současné požadavky na výrobu, na zóny, které je potřeba v layoutu zahrnout a na pracoviště, jejich počet a zaměření. V závěru práce jsou na základě stanovených požadavků navrhnuty možné layouty nové výrobní a skladovací haly.
Klíčová slova: layout skladu; layout výroby; lean management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nový výrobní a skladovací layout LASVIT s.r.o.
Překlad názvu: New layout of production and warehouse in LASVIT s.r.o.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor’s thesis is focused on designing new warehouse and production layout in company LASVIT s.r.o. The goal of this thesis is designing suitable layouts based on analyses, which were performed. Bachelor’s thesis is divided to two parts. In first part, theoretical basics from professional literature are defined. Practical part is focused on current production and warehousing in LASVIT s.r.o., all of stock keeping units are analysed in detail, the thesis continues with current requirements in production, zones in layout are defined and other workstations, its quantity and its purpose. In final part of this bachelor’s thesis some suitable layouts are proposed, that all defined requirements are met.
Klíčová slova: lean management; layout of production; warehousing layout

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2017
Datum podání práce: 10. 12. 2017
Datum obhajoby: 10.01.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60162_vlcm00.pdf [1,93 MB]
Oponentura54922_plaskova.pdf [431,80 kB]
Hodnocení vedoucího60162_svobha.pdf [331,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60162/podrobnosti