Komparace systému financování zdravotní péče v České republice a Norsku v letech 2003 - 2017

Autor práce: Čemusová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lukášová, Tereza
Osoba oponující práci: Zubíková, Adéla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace systému financování zdravotní péče v České republice a Norsku v letech 2003 - 2017
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je komparace systému financování zdravotní péče v České republice a v Norsku v letech 2003-2017. Komparace se provádí pomocí demografických ukazatelů jako je roční přirozený přírůstek obyvatel, střední délky života a kojenecké úmrtnost. A dále pomocí národohospodářských ukazatelů jako je podíl výdajů na zdravotnictví k HDP, veřejné výdaje na zdravotnictví oproti soukromým a přímým úhradám pacientů a výdaje na léčiva k HDP. Počáteční hypotéza, že zdravotní systém Norska je efektivnější, než zdravotní systém ČR nebyla potvrzena, protože oba zdravotní systémy podle komparace kojenecké úmrtnosti jsou stejně efektivní. Zdravotnický systém Norska se podle Euro Health Consumer indexu v posledním roce umístil na třetím místě, což je mnohem lepší umístění oproti České republice, která se umístila na třináctém místě. Česká republika by se tedy mohla v některých věcech od norského zdravotního systému inspirovat např. v dobré návaznosti zdravotních služeb či v podpoře nových medicínských technologií. V teoretické části práce jsou popsány základní zdravotnické pojmy a zdravotní systém České republiky a Norska, základní informace o nich, reformy systémů a financování zdravotní péče. V praktické části je provedena komparace systému financování zdravotnictví. Česká republika vydává menší % HDP než Norsko na zdravotnictví, a to ve všech částech výdajů na zdravotnictví.
Klíčová slova: financování zdravotnictví; zdravotní pojištění; zdravotní systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace systému financování zdravotní péče v České republice a Norsku v letech 2003 - 2017
Překlad názvu: Comparison of the Healthcare Financing System in the Czech Republic and Norway in 2003-2017
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is a comparison of the health care financing system in the Czech Republic and Norway in 2003-2017. The comparison is made using demographic indicators such as annual natural increase of population, life expectancy and infant mortality. And by national economic indicators, such as the health spending in percent of GDP, public health expenditures versus private expenditures and direct patient payments and pharmaceutical spending in percent of GDP. Primary hypothesis that the health system of Norway is more effective than the Czech healthcare system has not been confirmed, because according to the comparison of infant mortality both health systems are equally effective. Norway´s health care system, according to Euro Health Consumer Index ranked third in the last year. Which is a much better placement than the Czech Republic. Czech Republic could, for example, inspire Norwegian health care system from. The theoretical part describes basic health concepts and information about health system of the Czech Republic and health system of Norway. In the practical part, a comparison of the health care financing of both systems. The Czech Republic spends less health expenditures than Norway, in all parts of health expenditure.
Klíčová slova: health system; health system financing; health insurance companies

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2017
Datum podání práce: 13. 12. 2017
Datum obhajoby: 07.02.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce63290_cemv00.pdf [2,75 MB]
Oponentura55231_xzuba00.pdf [641,35 kB]
Hodnocení vedoucího63290_xlukt04.pdf [420,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63290/podrobnosti