Analýza konvergence regionů Visegrádské skupiny pomocí vícerozměrných statistických metod

Autor práce: Sirota, Alex
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vltavská, Kristýna
Osoba oponující práci: Šimková, Martina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza konvergence regionů Visegrádské skupiny pomocí vícerozměrných statistických metod
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním základních makroekonomických ukazatelů, mezi které nesporně patří hrubý domácí produkt, inflace a nezaměstnanost. Zkoumání těchto ukazatelů probíhá v zemích Visegrádské skupiny, a to konkrétně na úrovni regionů NUTS 2. U jednotlivých ukazatelů je zpočátku položen teoretický základ jejich vzniku, způsobu získávání dat a jejich interpretace. U každého ukazatele je následně provedeno zkoumání jeho vývoje v čase a u HDP a nezaměstnanosti je provedena shluková analýza. Shluková analýza u nezaměstnanosti bude členěna i dle pohlaví. Veškeré výsledky jsou pro lepší názornost prezentovány formou tabulky či grafu a výsledky shlukové analýzy jsou zaneseny do mapky státu Visegrádské skupiny.
Klíčová slova: Visegrádská skupina; shluková analýza; makroekonomické agregáty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonomické statistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza konvergence regionů Visegrádské skupiny pomocí vícerozměrných statistických metod
Překlad názvu: An analysis of the convergence of regions of the Visegrad group using multidimensional statistical methods
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with the exploration of basic macroeconomic indicators, among which GDP, inflation and unemployment are undoubtedly included. Research of these indicators goes on in the Visegrad Group countries, specifically at the level of NUTS 2 regions. At the beginning, there's for each indicator an explanation, its theoretical basis of formation, a method of data acquisition and its interpetation. For every single indicator, there made analysis of his development over time and for DGP and unemployment there is carried cluster analysis. Cluster analysis of unemployment is also divided by gender. For clarity, all results will be presented in the form of a table or a graph and results of the cluster analysis will be marked and shown in the map
Klíčová slova: cluster analysis; Visegrad Group; macroeconomic aggregates

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Economic Statistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 1. 2017
Datum podání práce: 10. 1. 2018
Datum obhajoby: 25.01.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60426_xsira00.pdf [1,99 MB]
Oponentura55348_Šimková.pdf [153,92 kB]
Hodnocení vedoucího60426_xvltk01.pdf [127,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60426/podrobnosti