Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Základní nepodmíněný příjem v ekonomické teorii

Autor práce: Špeciánová, Jitka
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Pavlík, Ján
Osoba oponující práci: Loužek, Marek; Pavelka, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Základní nepodmíněný příjem v ekonomické teorii
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Disertační práce zkoumá vybrané ekonomické aspekty základního nepodmíněného příjmu. Vychází z prací nejznámějších proponentů základního příjmu a polemizuje s tvrzeními o jeho pozitivech v několika oblastech: v oblasti nabídky práce, v komparaci s podmíněnými sociálními dávkami, ve finanční náročnosti systému a v možnostech jeho financování. V individuální spotřebitelské volbě jsou teoreticky ukázány dopady základního příjmu na nabídku práce. Přes tvrzení obhájců může mít základní příjem v určitých podmínkách demotivační účinky. Komparace s podmíněnými sociálními dávkami dokládá, že některé jiné programy mohou více motivovat k práci než nepodmíněný příjem. V otázce elasticity nabídky práce vzhledem k nepracovnímu důchodu je identifikováno pět zdrojů dat (například výsledky pilotních projektů s negativní daní), které ukazují, že při výplatě nepodmíněného příjmu dochází k poklesu nabídky práce. Jelikož návrhy na financování ze strany proponentů příjmu obsahují požadavek na zvyšování zdanění a absentuje v nich analýza dopadů daňových změn, práce tuto analýzu předkládá na teoretické úrovni. Zkoumány jsou daně důchodové, majetkové, daně ze spotřeby, environmentální daně, daň z finančních transakcí a daň z přenosu informací. Za možný zdroj financování příjmu je navrženo progresivní zdanění spotřeby. Výpočet finanční náročnosti návrhů nepodmíněného příjmu pro Českou republiku ukazuje, že náklady by výrazně převýšily dnešní sociální výdaje státu. Při zachování současné výše starobních důchodů by bylo možné ceteris paribus vyplácet univerzální příjem ve výši 2 000 Kč dospělým a 1 000 Kč dětem.
Klíčová slova: negativní důchodová daň; elasticita nabídky práce; pilotní projekty; základní nepodmíněný příjem

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická teorie
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Základní nepodmíněný příjem v ekonomické teorii
Překlad názvu: Unconditional Basic Income in Economic Theory
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The dissertation examines selected economic aspects of unconditional basic income. It is based on the publications of the most prominent advocates of basic income and argues with claims about its positives in several areas: in the issue of labor supply, in comparison with conditional social benefits, in the financial budget of the system and in the possibilities of its funding. The standard model of individual consumer’s choice theoretically shows the impact of basic income on labor supply. Basic income could have demotivating effects under certain conditions, despite the proponents’ claims. The comparison with conditional social benefits shows that some other programs can be more motivating to work than unconditional income. In the issue of labor supply elasticity with respect to non-labor income, five data sources (e.g., the results of pilot projects with a negative income tax) are identified. They show that labor supply declines within unconditional income payment. Since basic income proponent’s proposals for funding include a requirement for tax increases and do not include an analysis of the impact of tax changes, the dissertation contains this analysis on a theoretical level. The tax analysis includes income, property, consumption and environmental taxes, a financial transaction tax, and a bit-tax. A progressive consumption tax is proposed as a possible source of basic income funding. The computations of the financial demands of unconditional income proposals in the Czech Republic shows that the costs would significantly outweigh the current social expenditures. Ceteris paribus it could be paid a universal income of 2,000 CZK for adults and 1,000 CZK for children if old-age pensions remained at their present level.
Klíčová slova: undconditional basic income; negative income tax; labor supply elasticity; field experiments

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická teorie
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2012
Datum podání práce: 1. 3. 2018
Datum obhajoby: 19.04.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce39115_xmelj14.pdf [1,25 MB]
Oponentura55801_pavelkat.pdf [224,77 kB]
Oponentura55802_louzek.pdf [67,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/39115/podrobnosti