Uplatnění layout a 5S v automobilovém průmyslu

Autor práce: Otenšlégrová, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Osoba oponující práci: Plášková, Alena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Uplatnění layout a 5S v automobilovém průmyslu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce na téma „Uplatnění 5S a layout v automobilovém průmyslu“ se zabývá uplatněním Lean managementu a především metody 5S a Lean layout ve společnosti Bosal Czech. Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit současný stav procesů ve společnosti a navrhnout řešení vedoucí ke zlepšení těchto procesů. Hlavním přínosem diplomové práce je zmapování současných procesů na vybrané výrobní lince, navržení zlepšení a odhad přínosů zlepšení. Analýza umožnila odhalit slabá místa ve výrobních procesech organizace a navrhnout řešení těchto nedostatků, které umožní společnosti dosáhnout vyšší úrovně štíhlosti.
Klíčová slova: Lean management; 5S; layout; zlepšování; standardizace práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Uplatnění layout a 5S v automobilovém průmyslu
Překlad názvu: Application of 5S and layout in the automotive industry
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Master’s Thesis investigates the application of Lean management, especially 5S method and Lean layout, in a company in the automotive industry, Bosal Czech. The main aim of this thesis is to evaluate the current state of production processes in the company and to suggest solutions leading to an improvement of those processes. The main outcome of this thesis is an analysis of current processes on a selected production line, suggestions for improvement and an estimate of the impact of improvements. This analysis revealed the weak points of the production processes and offered solutions to the identified problems that will allow the company to achieve a leaner production.
Klíčová slova: Lean management; 5S; Layout; Standardized work; Improvement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2017
Datum podání práce: 3. 4. 2018
Datum obhajoby: 12.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61295_xotep00.pdf [6,45 MB]
Oponentura55964_plaskova.pdf [477,37 kB]
Hodnocení vedoucího61295_xmarf901.pdf [393,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61295/podrobnosti