Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Webové stránky pro společnost ENVI - Help s.r.o.

Autor práce: Švejda, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Osoba oponující práci: Sklenák, Vilém

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Webové stránky pro společnost ENVI - Help s.r.o.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro společnost ENVI – Help s.r.o. na adrese https://www.envi-help.cz a tvorbou informačního systému pro zaměstnance společnosti na adrese https://www.is.envi-help.cz. Motiv společnosti pro tvorbu webových stránek je nejen z důvodu lepší prezentace jak novým, tak stávajícím klientům, ale i snaha společnosti o digitalizaci, kdy důležité procesy byly zdigitalizovány. Cílem práce je analyzovat a vybrat vhodný redakční systém pro tvorbu nového webu společnosti ENVI – Help s.r.o. Jako druhý cíl práce si autor zvolil návrh a implementaci zabezpečené sekce, ve které se vyskytuje seznam společností, se kterými společnost ENVI – Help s.r.o. spolupracuje, seznam vozidel, která společnost používá pro svou činnost a u každého vozu je zpřístupněna elektronická kniha jízd. Dále sekce obsahuje možnost uživatelů podávat žádosti o pracovní cestu. Cíle autor dosáhl provedením analýzy společnosti a následně vytvořením webových stránek společnosti do takové podoby, aby byly použitelné jak pro zaměstnance,tak pro širokou veřejnost. Autor v práci aplikoval metodiku MMDIS a redakční systém WordPress s responzivním designem. Práce je tak přínosem zejména pro společnost ENVI – Help s.r.o. a její zaměstnance, ale může sloužit i jako zdroj inspirace pro další vývojáře obdobných aplikací. V úvodu práce je krátce představena metodika MMDIS a její fáze, především globální a detailní analýza a návrh, a analýza redakčních systémů, ze kterých autor vybral redakční systém WordPress. Dále jsou vpráci fáze návrh webových stránek, jejich implementace a testování.
Klíčová slova: PHP; MMDIS; CMS; WordPress; webové stránky; HTML 5; CSS

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačního a znalostního inženýrství
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Webové stránky pro společnost ENVI - Help s.r.o.
Překlad názvu: Website for the company of ENVI - Help s.r.o.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with creation of web pages for the company ENVI - Help s.r.o. at https://www.envi-help.cz and creating an information system for company employees at https://www.is.envi-help.cz. The company's inspiration for website creation is not only for better presentation for new and existing clients, but also for digitization efforts, where important processes were digitalized. The aim of the thesis is to analyze and select a suitable editorial system for the creation of a new website of ENVI - Help s.r.o. As a second objective, the author chose to design and implement a secure section, which includes a list of companies with which ENVI - Help s.r.o. collaborates, a list of vehicles that the company uses for its activity, and an electronic book of journeys, which is available for each car. Secure section also includes the ability for users to submit requests for a business trip. The goals were achieved by analyzing the company and then creating the company's website so that it could be used by both employees and the general public. The author applied the MMDIS methodology andCMS WordPress with responsive design. This work is particularly beneficial for ENVI - Help s.r.o. and its employees. This thesis may also be an inspirational source for other developers of a similar applications. At the beginning of the work is presented the MMDIS methodology and its phases, especially the global and detailed analysis and design, the analysis of the editorial systems, from which the author has chosen the WordPress CMS. Next, the work presents also web design phase, implementation and testing of website.
Klíčová slova: websites; HTML 5; CSS; PHP; MMDIS; CMS; WordPress

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2018
Datum podání práce: 22. 4. 2018
Datum obhajoby: 11.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64338_svem02.pdf [2,62 MB]
Veřejná příloha16680_svem02.zip [44,30 MB]
Oponentura56456_sklenak.pdf [225,97 kB]
Hodnocení vedoucího64338_xvojs03.pdf [144,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64338/podrobnosti