Teorie střetu civilizací a realita současnosti. Případová studie - zlomová válka na hranici islámské kultury

Autor práce: Vycpálková, Ina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Osoba oponující práci: Novotná, Yvona

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Teorie střetu civilizací a realita současnosti. Případová studie - zlomová válka na hranici islámské kultury
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá teorií střetu civilizací Samuela Huntingtona. Cílem je posoudit, zda je tato teorie platná i po více než dvaceti letech od svého vydání. V teoretické části je tato teorie podrobně rozebrána, a to i z pohledu její kvality a použitelnosti s využitím názorů kritiků Huntingtonovy práce a oborníků z oblasti kultury nebo mezinárodních vztahů. Praktickou částí je případová studie, ve které je teorie aplikována na konflikt v Sýrii. Střet v Sýrii je nejdříve analyzován z hlediska vývoje konfliktu, aktérů, významu náboženství a civilizací a následně jsou znaky civilizačních střetů z teorie použity jako kritéria pro zhodnocení, zda syrská válka odpovídá střetům civilizací, jak je charakterizuje Huntington. Přínosem této práce je posouzení použitelnosti Huntingtonovy teorie v současnosti a také doplnění Huntingtonova civilizačního pohledu do diskuze o příčinách a možnostech ukončení války v Sýrii.
Klíčová slova: kultura; islám; Sýrie; Huntington; civilizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Teorie střetu civilizací a realita současnosti. Případová studie - zlomová válka na hranici islámské kultury
Překlad názvu: The theory of Clash of Civilizations and the Reality of Today. Case study - Fault Line Conflict on the borders of Islam
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the theory of Clash of Civilizations from Samuel Huntington. The main purpose of this thesis is to find out, whether the theory remains valid more than twenty years after its publication or not. The theoretical part consists of a detailed analysis of this theory in the terms of quality and applicability according to some critics of Huntington’s work and culture or international relations specialists. The practical application of this theory is a case study, where the theory is implemented on the Syrian conflict. First, the Syrian conflict is being analyzed regarding its evolution, actors, the role of religion and civilizations. Afterwards, the characteristics of civilizational clashes serve as criteria to evaluate, whether the Syrian war corresponds to the clashes of civilizations as defined by Huntington. The contribution of this thesis is the examination of usability of Huntington’s theory today as well as adding Huntington’s point of view to the debate on the causes and the possible means to put an end to the Syrian war.
Klíčová slova: Culture; Islam; Huntington; Syria; Civilizations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2017
Datum podání práce: 23. 4. 2018
Datum obhajoby: 23.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63021_vyci00.pdf [1,27 MB]
Oponentura56692_sabacka.pdf [63,82 kB]
Hodnocení vedoucího63021_lehmann.pdf [61,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63021/podrobnosti