Optimizing Customer Lifetime Value in Retail Banking

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Optimizing Customer Lifetime Value in Retail Banking
Autor práce:
Píhrt, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Jašek, Pavel
Osoba oponující práci:
Novotný, Ota
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Společnosti po celém světě utratí ročně miliardy dolarů za marketingové výdaje, aby udržely své postavení v konkurenčním prostředí. Zatímco se firmy soustředí na krátkodobě orientované metriky (např. obrat či zisk), nabízí zákazníkům produkty a služby, které plně neodrážejí jejich potřeby. Zákaznicky orientovaný model založený na principu Customer Lifetime Value v kombinaci s Markovským řetězcem je navrhován, aby bylo možné měřit vliv marketingových kampaní na spokojenost zákazníků a jejich budoucí chování. Změna ve vnímání zákazníka jakožto aktiva podniku je základním předpokladem pro dlouhodobou ziskovost a růst. K nejvhodnějšímu rozvrhnutí marketingových zdrojů je zapotřebí se zaměřit nejen na optimální výběr následující marketingové kampaně, ale vyhodnotit také vliv celé marketingové strategie se všemi jejími důsledky. Takový přístup je srovnatelný se strategickými hrami a nejlépe jej lze modelovat pomocí Markovova rozhodovacího procesu. Navržená metoda, která pokrývá celý marketingový proces v retailovém bankovnictví od tvorby marketingové kampaně až po optimalizaci výstupu, je hlavním přínosem této práce. Srovnání stávající a optimální marketingové strategie (s ohledem na CLV) středně velké evropské banky je uvedeno za účelem ověření navrhovaného modelu.
Klíčová slova:
Retail Banking; Customer Lifetime Value; Markov Chain; Markov Decision Process; Marketing Campaigns

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 1. 2018
Datum podání práce:
24. 4. 2018
Datum obhajoby:
31.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64492_xpiht00.pdf [3,56 MB]
Oponentura:
55608_novotnyo.pdf [282,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
64492_xjasp05.pdf [284,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64492/podrobnosti