Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv měnového kurzu na finanční ukazatele realitního projektu

Autor práce: Veselá, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Votava, Libor
Osoba oponující práci: Jílek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv měnového kurzu na finanční ukazatele realitního projektu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá vlivem měnového kurzu na finanční ukazatele konkrétního realitního projektu. Devizová expozice tohoto projektu vyplývá primárně z výnosů denominovaných v eurech. Posuzované ukazatele zahrnují čistou současnou hodnotu, vnitřní výnosové procento, Equity Multiple, Cash on Cash Return, Operating Expense Ratio, celkový zisk, rentabilitu celkového kapitálu, rentabilitu vlastního kapitálu, kapitalizační míru, Rent Multiplier a WAULT. Ukazatele jsou testovány na tři úrovně měnového kurzu, predikované Českou národní bankou. Jsou též hledány hraniční hodnoty měnového kurzu, při kterých ukazatele nabývají kritických hodnot. Dále je provedeno zhodnocení aktuálního zajištění měnového rizika, které je v současné době omezeno na přirozený hedging aplikovaný prostřednictvím sladění měny bankovního úvěru s měnou většinových výnosů. Na závěr jsou předloženy návrhy na zlepšení současného zajištění a to jak v provozní tak v investiční oblasti projektu.
Klíčová slova: Hedging; Měnový kurz; Finanční ukazatele

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv měnového kurzu na finanční ukazatele realitního projektu
Překlad názvu: Influence of the exchange rate on the financial indicators of the real estate project
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the influence of the exchange rate on the financial indicators of a particular real estate project. The foreign exchange exposure of this project stems primarily from revenues denominated in euros. The tested indicators include Net Present Value, Internal Rate of Return, Equity Multiple, Cash on Cash Return, Total profit, Operating Expense Ratio, ROE, ROA, Capitalization Rate, Rent Multiplier and WAULT. The indicators are tested at three levels of the exchange rate, as predicted by the Czech National Bank. Limit values are also sought for the exchange rate at which the indicators become critical. Further, an evaluation of the current currency risk hedging is performed. Hedging in this company is currently limited to natural hedging applied by matching the currency of the bank loan to the currency of the majority of the proceeds. At the end, proposals are made to improve current hedging strategy, both in the operational and investment areas of the project.
Klíčová slova: Exchange rate; Financial ratios; Hedging

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 4. 2017
Datum podání práce: 24. 4. 2018
Datum obhajoby: 29.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61962_qvesa01.pdf [2,04 MB]
Oponentura56191_Jílek.pdf [140,65 kB]
Hodnocení vedoucího61962_votaval.pdf [192,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61962/podrobnosti