Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Experimentální eye-tracking analýza vybraných vizuálních prvků společnosti Alensa, s.r.o.

Autor práce: Kupcová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Michal
Osoba oponující práci: Kincl, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Experimentální eye-tracking analýza vybraných vizuálních prvků společnosti Alensa, s.r.o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou vizuálních prvků společnosti Alensa, s. r. o. Tyto prvky byly zkoumány metodou eye-tracking, která byla doplněna dotazníkem. Teoretická část popisuje neuromarketing jako zastřešující disciplínu, z níž, spolu s dalšími technikami, eye-tracking vychází. Eye-tracking v online marketingu je úzce spjat s user experience, které je představeno ve vlastní kapitole. Samotnému eye-trackingu je věnována celá kapitola, která jej popisuje z historického hlediska až do současnosti, a to společně s jeho signifikantností, úskalími či metodami vyhodnocení. Praktická část se zabývá samotným výzkumem, jenž byl rozdělen do dvou částí, přičemž první část zkoumá bannery s elementem muž a elementem žena, druhá část se věnuje označení krabiček s kontaktními čočkami. Závěr podává jednotlivá doporučení vycházející z výsledků výzkumu.
Klíčová slova: vizuální prvky; neuromarketing; eye-tracking

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Experimentální eye-tracking analýza vybraných vizuálních prvků společnosti Alensa, s.r.o.
Překlad názvu: Experimental eye-tracking analysis of chosen visual elements by company Alensa s.r.o.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with analysis of visual elements by company Alensa s.r.o. These elements were examined by using an eye-tracking method and supplemented by a questionnaire. The theoretical part describes neuromarketing as an “umbrella” discipline from which, along with some other techniques, the eye-tracking is based on. The eye-tracking in online marketing is closely linked with user experience, which is introduced in its own chapter. The eye-tracking itself has its own dedicated chapter that describes it from the historical point of view up to the present time – along with its significance, difficulties or evaluation methods. The practical part deals with research itself, and is divided into two parts. The first part examines banners with the element of man and the element of woman. The second part is dedicated to labelling boxes with contact lenses. Finally, the conclusion explains individual recommendations based on the research results.
Klíčová slova: visual elements; eye-tracking; neuromarketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 5. 2015
Datum podání práce: 24. 4. 2018
Datum obhajoby: 25.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53118_xmate08.pdf [2,48 MB]
Oponentura56309_kincl.pdf [570,91 kB]
Hodnocení vedoucího53118_xnovm132.pdf [424,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53118/podrobnosti